Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1465-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от коалиция „Алтернатива на гражданите“, срещу решение № 124 от 15.10.2019 г. на ОИК – Септември

Постъпила е жалба чрез Общинската избирателна комисия – Септември по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-79\1 от 18.10.2019 г. и в оригинал с вх. № МИ-11-79\1 от 19.10.2019 г. от Борислав Стефанов Малешков – кандидат за общински съветник в община Септември от коалиция „Алтернатива на гражданите“, срещу решение № 124 от 15.10.2019 г. на ОИК – Септември.

С обжалваното решение ОИК – Септември не е установила нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс по т. 1 и по т. 2 от сигнал с вх. № 145 от 12.10.2019 г.

Жалбоподателят твърди, че с т. 1 на негов сигнал с вх. 145 от 12.10.2019 г. е сезирал общинската избирателна комисия за нарушение, извършено от кандидатите за кмет на община Септември и кметство Симеоновец от Местна коалиция „Обединени земеделци“ (ПП „ГЕРБ“, Партия ВМРО – БНД“, ПП „НФСБ“), съответно Марин Василев Рачев и Богданка Атанасова, тъй като на 10.10.2019 г. в присъствието на същите е открита официално ремонтираната ул. „17-та“ в с. Симеоновец. Заявява, че община Септември и кметство Симеоновец не са дали точен отговор по същество на отправените от ОИК въпроси, поради което в тази част решението на ОИК – Септември е незаконосъобразно.

Във връзка с т. 2 от сигнала, според която е осъществено нарушение на Закона за закрила на детето, тъй като кандидатът за кмет на община Септември от същата коалиция Марин Василев Рачев и водачът на листата за общински съветници Георги Йовчев даряват екипировка на деца и юноши от футболната школа на Септември, заявява, че в предоставения отговор от цитираната коалиция липсва каквато и да е конкретика. Моли Централната избирателна комисия да отмени оспореното решение поради неговата незаконосъобразност.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество е основателна по следните съображения:

В съдържанието на описания по-горе сигнал с вх. № 145 от 12.10.2019 г. са включени снимки и други материали от страницата на Локомотив Септември в социалната мрежа фейсбук.

Във връзка с твърденията по т. 1 на сигнал с вх. № 145 от 12.10.2019 г. ОИК е изискала информация от община Септември, в отговор на което с писмо вх. № 157 от 15.10.2019 г. на ОИК, подписано от Лилия Етова, вр.и.д. кмет на общината, удостоверява, че общината не е провеждала мероприятие по откриване на улица в с. Симеоновец, за да се търси нейната обвързаност към нечии граждански инициативи.

Във връзка с твърденията по т. 2 на сигнала и по повод изискана информация от ОИК в писмо, постъпило с вх. № 162 от 15.10.2019 г. от Местна коалиция „Обединени земеделци“ (ПП „ГЕРБ“, Партия ВМРО – БНД“, ПП „НФСБ“), подписано от Пенка Благоева Лазарова като представляващ коалицията, се заявява, че между местната коалиция и фейсбук страницата „Lokomotiv Septemvri“ няма сключен договор за отразяване на предизборни мероприятия, а също че по време на описаното в сигнала мероприятие кандидатите на коалицията са били там в качеството си на зрители и фенове, подкрепящи младите футболни надежди на гр. Септември.

При обсъждането и приемането на оспореното решение, видно от протокол № 14 от 15.10.2019 г., ОИК – Септември е отхвърлила направени искания да се изиска допълнително информация от община Септември, кметство Симеоновец и местната коалиция, като им се укаже отговорността по Изборния кодекс при непредставянето й, както и специално по отношение на т. 2 от сигнала да се отговори писмено на въпроси какви средства, от кой и кога е закупена екипировката, дарена на децата и юношите от футболната школа на Септември.

Относно т. 1 на оспореното решение Централната избирателна комисия намира, че жалбата е основателна, тъй като решението е постановено при непълнота на доказателствата.

Общинската избирателна комисия разполага с доказателства за извършено откриване на 10.10.2019 г. с участието на кандидати за кмет на общината и на кметството на ремонтираната ул. „17-та“ в с. Симеоновец.

Общинската избирателна комисия обаче не е положила достатъчно процесуални усилия за изясняване на фактическата обстановка в цялост. Същата е следвало да изиска удостоверение от община Септември, с което да се удостовери – извършван ли е ремонт на ул. „17-та“ в с. Симеоновец, в кой период, на каква цена и с какви средства и др. Също така е следвало да се извърши проверка за публикации в местната преса, потвърждаващи осъщественото официално откриване на улицата. Без тези факти обоснован извод за наличието или липсата на нарушение на забраната на чл. 168, ал. 3 ИК не може да бъде направен. Като не е изяснила фактическата обстановка в цялост, ОИК е допуснала нарушение на правилата за издаване на оспорения акт, което следва да бъде коригирано след отмяната на същия.

Централната избирателна комисия намира, че оспореното решение в частта по т. 2 е законосъобразно, тъй като извън компетенциите на общинската избирателна комисия е да преценява наличието или липсата на нарушение на Закона за закрила на детето. Поради допуснатото процесуално нарушение в оспореното решение в частта му относно т. 1 същото следва да бъде отменено в цялост и върнато на компетентната комисия за изпълнение на задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение.

При проведеното гласуване на основното предложение за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 9 членове – Таня Йосифова, Димитър Димитров, Мирослав Джеров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Цветанка Георгиева, Кристина Стефанова и Таня Цанева, а „ПРОТИВ“ 6 членове – Стефка Стоева, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова и Мария Бойкинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Септември.

Решението на ОИК – Септември, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Септември в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения