Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1465-ПВР/МИ
София, 3 ноември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Баните, област Смолян, назначена с Решение № 302-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-803/31.10.2011 г. от Ферад Рюстем Емин - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Баните, област Смолян. Предлага се на мястото на члена на комисията Атанас Свиленов Пашов да бъде назначена Венета Захариева Козарева. Към предложението са приложени: заявление от Атанас Свиленов Пашов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Венета Захариева Козарева; пълномощно на името на Салих Рамадан Аршински и пълномощно на Ферад Рюстем Емин.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Баните, област Смолян, Атанас Свиленов Пашов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Баните, област Смолян, Венета Захариева Козарева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения