Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1464-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: организацията на работа на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) и начина на гласуване с подвижна избирателна кутия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 237 – 239 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

І. Откриване на изборния ден

1. Изборният ден в подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) се открива при спазване на реда на т. 1 – 3, раздел ІV „Изборен ден“ от Методическите указания за СИК.

2. Членовете на ПСИК разпределят помежду си функциите, които ще изпълняват в изборния ден, с решение, за което се съставя протокол.

3. Членовете на ПСИК разкъсват плика с печата на ПСИК, след което нараняват печата и поставят най-малко три отпечатъка върху протокола за маркиране на печата (Приложение № 87-МИ). Протоколът се подписва от членовете на ПСИК.

4. Избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините се запечатват с хартиени ленти, подписани от присъстващите членове на комисията и се подпечатват с печата на комисията.

5. Върху избирателната кутия се залепва лист с формат А4, на който с големи букви е изписано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

6. След извършването на тези действия председателят на ПСИК обявява изборния ден за открит и уведомява ОИК.

7. В изборния ден членовете на ПСИК са длъжни да носят предоставените им отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК.

8. За работата на ПСИК кметът осигурява превозно средство за придвижване на членовете на комисията до домовете на избирателите, така че то да побира повече от 4 членове на ПСИК и кутията за гласуване.

9. При посещенията на адресите на избирателите ПСИК носи със себе си списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирателната кутия, бюлетините, непрозрачната кутия за поставяне на отрязъците, списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 80-МИ), печата на ПСИК и химикал пишещ със син цвят.

ІІ. Гласуване

10. Избирател с трайно увреждане, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборното помещение, подал е заявление по чл. 37, ал. 1 или 2 ИК и е вписан в избирателен списък за гласуване с ПСИК, се посещава в изборния ден от ПСИК, за да упражни правото си на глас.

11. Гласуването се извършва в дома на избирателя в следната последователност на действия:

- Подвижната избирателна кутия се поставя на достъпно и видно място в дома на избирателя.

- Членовете на ПСИК сверяват данните от документа за самоличност на избирателя с тези от списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и вписват ЕГН, вида и номера на документа за самоличност. Избирателят получава от член на ПСИК химикал, пишещ със син цвят, и бюлетини за общински съветници и за кметове. Член на ПСИК откъсва по една бюлетина от кочаните с бюлетини за общински съветници и с бюлетините за кмет на община/район/кметство, полага печат на гърба на всяка от тях, сгъва ги по начина, посочен в Решение № 1362-МИ от 10.10.2019 г. на ЦИК и ги предоставя на избирателя за гласуване.

След като избирателят отбележи своя вот, сгъва бюлетините по препоръчания начин и ги подава на членовете на комисията. Член на ПСИК поставя втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва по перфорацията отрязъка с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия. Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа забележки на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване.

12. В помещението с избирателя не могат да присъстват други лица. Изключения се правят, когато избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител, посочен от избирателя. Членовете на ПСИК не могат да бъдат придружители.

13. Гласуването с придружител се извършва по реда на точка 8, раздел ІV „Изборен ден“, от Методическите указания за СИК.

14. Членовете на ПСИК посещават избирателите по домовете им до изчерпването им в списъка, но не по-късно от 20.00 часа, а когато в 20.00 часа има непосетени избиратели – гласуването продължава, но не по-късно от 21.00 часа.

15. В случай че избирател не бъде открит на заявения от него адрес, в графа „Забележки“ на списъка за гласуване срещу името на избирателя се отбелязва това обстоятелство и списъкът се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията.

16. След приключване на гласуването отворът на подвижната избирателна кутия се залепва с хартиена лента, на която се отбелязва часът на последното гласуване, който не може да бъде по-късно от 21.00 часа. Хартиената лента се подписва от членовете на ПСИК, които обслужват кутията, и се подпечатва с печата на комисията. След това кутията се връща в помещението, осигурено от кмета на общината. Броенето на гласовете започва в 20.00 часа, съответно 21.00 часа.

17. Членовете на ПСИК могат да гласуват с подвижна избирателна кутия (за общински съветници и за кмет на община) след дописване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия и ако фигурират в отпечатания избирателен списък в същата община. При гласуването те попълват декларация (Приложение № 81-МИ), че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Когато член на ПСИК според адресната си регистрация е вписан в избирателен списък за гласуване за кмет на кметство в тази община и ПСИК обслужва това кметство, той може да бъде дописан в избирателния списък и да гласува за кмет на това кметство.

По този ред в градовете с районно деление (София, Пловдив и Варна) членовете на ПСИК могат да гласуват с подвижна избирателна кутия за кмет на район.

18. В списъка за гласуване не се допуска вписване на други избиратели извън вписаните в него при предаването му и дописаните членове на ПСИК.

19. Преброяването на гласовете и попълване на протоколите (Приложение № 89-МИ и Приложение № 90-МИ от изборните книжа) се извършва в помещението, определено със заповед на кмета на общината.

20. Когато ПСИК работи на територията на няколко населени места и някои от тях са със статут на кметства, избирателите в тези кметства гласуват и за кмет на кметство, като това се отбелязва от ПСИК в избирателния списък. Когато кметствата са повече от едно, в графа „Забележки“ на избирателния списък се вписва и наименованието на кметството.

Резултатите от гласуването се отразяват в протоколите за различните видове избори, включително протокол за избор на кмет на кметство, когато такъв избор е проведен. В т. 1 от протокола за избор на кмет на кметство се вписва броя на избирателите, които имат право да гласуват в съответното кметство според избирателния списък на ПСИК.

В случай че кметствата са повече от едно, ПСИК трябва да разполага с необходимия брой формуляри на протоколи за избор на кмет на тези кметства.

21. Когато при попълване на протокола ПСИК допусне грешки, които не позволяват да бъдат установени резултатите от гласуването, се прилага Решение № 1180-МИ от 24.09.2019 г. на ЦИК и комисията получава нов протокол по реда на същото решение.

22. Резултатите от секционния протокол на ПСИК в изборите за кмет на кметство се прибавят към резултатите от протокола на СИК в същото кметство в изчислителния пункт към ОИК. Ако секциите на територията на кметството са повече от една, резултатите от протокола на ПСИК се приобщават към първата от тях.

За преброяването на гласовете и предаването на изборните книжа и материали от ПСИК на ОИК, както и за неуредените случаи се прилагат Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК и ОИК.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения