Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1464-ПВР/МИ
София, 6 март 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-83/04.03.2015 г. от Мариана Тотева - общински председател на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промяна в състава на ОИК - Раднево, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Анна Линкова Господинова - секретар на ОИК, да бъде назначена Тонка Динева Захариева. Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 273 от 11.02.2015 г. от община Стара Загора; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Тонка Динева Захариева.

Централната избирателна комисия констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Анна Линкова Господинова поради смърт.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Анна Линкова Господинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Тонка Динева Захариева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

                                                            СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения