Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1463-МИ
София, 6 март 2015 г.

ОТНОСНО: опаковане на изборните книжа и материали и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от новия избор за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. от СИК на ОИК и от СИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 443, чл. 444 и чл. 445, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

А. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

 

I. Пликове, които СИК не поставят в торбата, и тяхното съдържание

1. Плик с надпис „Списъци на СИК № ........". В този плик се поставят:

1.1.) избирателният списък;

1.2.) декларации и удостоверения (приложения към избирателния списък);

1.3.) списъкът на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

1.4.) списъкът за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 68-МИ).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ1).

2. Плик с надпис „Протоколи на СИК № ....... с резултатите от гласуването". В този плик се поставят:

2.1.) попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 75-МИ-х-ОС и Приложение № 76-МИ-х-К);

2.2.) протоколът/е с решението/ята на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.3.) особеното/ите мнение/я на член на СИК, който не е съгласен с отразеното в протокола с резултатите от гласуването;

Протоколите по т. 2.1. НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВАТ.

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

3. Плик с надпис „Други протоколи на СИК № .......". В този плик се поставят:

3.1.) неизползваните (непопълнени) протоколи (Приложение № 75-МИ-х-ОС и Приложение № 76-МИ-х-К). Протоколите се поставят без да се изваждат от пликовете, в които се намират;

3.2.) сгрешеният/е протокол/и (ако има такъв/а) - (Приложение № 75-МИ-х-ОС и Приложение № 76-МИ-х-К);

3.3.) протоколът за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 71-МИ);

3.4.) протоколът за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи) - (Приложение № 74-МИ).

Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ в торбата!

Върху плика се изписва пълният номер на секцията.

Забележка: След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протоколите на СИК от ОИК в този плик се поставят и екземплярите на протоколите на СИК за общинската администрация (третият индигиран екземпляр).

 

II. Изборни книжа и материали които се поставят в торбата

4. След попълване и подписване на протоколите с резултатите от гласуването за двата вида избор, копирането и подпечатването им СИК поставят в торбата опаковани в отделни пакети по вид избор и надписани, както следва:

4.1. пакети с надпис „Неизползвани бюлетини";

4.2. пакети с надпис „Недействителни бюлетини". Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 427, ал. 6 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК" (т. 5, букви „в" до „е" от секционните протоколи);

4.3. пакети с надпис „Действителни бюлетини" (т. 8 от секционните протоколи);

4.4. пакети с надпис „Бюлетини с недействителни гласове" (т. 7 от секционните протоколи);

4.5. пакети с надпис „Унищожени бюлетини от СИК". Това са унищожени от СИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин (т. 5, б. „б" от секционните протоколи);

4.6. черновите на протоколите на СИК;

4.7. бланките - чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

4.8. пакети с надпис „Кочани от бюлетините", с които е гласувано;

4.9. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

4.10. протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 72-МИ);

4.11. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 70-МИ);

4.12. списъкът за вписване на лицата, получили копие от протоколите на СИК (Приложение № 81-МИ);

4.13. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

4.14. други протоколи на СИК, извън посочените в т. 2 и 3;

4.15. неизползвани образци на декларации;

4.16. печата на СИК поставен в отделен запечатан плик.

Забележка: Върху всеки пакет се изписва и текст „Избор за общински съветници" съответно „Избор за кмет" и датата на провеждането.

5. Изборните книжа и материали по т. 4 се опаковат поотделно за двата вида избор и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

6.  Печатът на СИК се поставя в торбата в отделен запечатан плик, след като СИК приключи с копирането, подписването и подпечатването на копията на протоколите и след подпечатване на пакетите с изборните книжа.

7. Другите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

8. Торбата с книжата по т. 4 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за общински съветници и кмет на 15.03.2015 г." и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

9. Копията от подписаните протоколи на СИК, подписани на всеки лист от председателя, заместник-председателя и секретаря и подпечатани с печата на комисията, се поставят на видно място пред сградата където се помещава секцията.

Транспортът и охраната до ОИК се осигуряват от общинската администрация и органите на МВР.

 

Б. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И ТОРБАТА ОТ СИК НА ОИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

I. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на ОИК

10. Председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на ОИК:

10.1. Пликът по А. I. т. 1 с надпис „Списъци на СИК № ........";

10.2. Пликът по А. I. т. 2 с надпис „Протоколи на СИК № ....... с резултатите от гласуването";

10.3. Пликът по А. I. т. 3 с надпис „Други протоколи на СИК № ....";

Пликовете се предават, без да се запечатват, надписани и съдържащи книжата, посочени в раздел А. I. т. 1, т. 2 и т. 3 по-горе.

11. Общинската избирателна комисия проверява секционните протоколи в плика по т. 2. 1., като преди това сверява фабричните им номера с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа (Приложение № 71-МИ) или в протокола (Приложение № 74-МИ) за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен такъв при сгрешени протоколи).

12. След приемане и потвърждаване от изчислителния пункт на секционните протоколи ОИК издава на СИК подписани разписки, които СИК след завръщането си в района на секцията поставя до копието на съответния секционен протокол.

13. Общинската избирателна комисия сверява фабричните номера на секционните протоколи в плика по раздел А. I., т. 3 и връща на СИК:

- вторите формуляри на протоколите на СИК (непопълнени или сгрешени);

- протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали, съставен в деня преди изборния ден;

- протокола за предаване на сгрешен/и формуляр/и и приемане на нов формуляр на протокол на СИК (ако е съставен при сгрешени протоколи).

Тези протоколи се поставят отново в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."). В същия плик СИК поставя и протокола/те с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас и особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразеното в протокола/те с резултатите от гласуването, ако има такива.

14. След проверката по т. 11 ОИК разпластява попълнените и подписани протоколи на СИК с резултатите от гласуването, като първият и вторият екземпляри от тях предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третите индигирани екземпляри се връщат на СИК и се поставят в плика по т. 3 („Други протоколи на СИК № .......").

15. Пликът по т. 1 („Списъци на СИК № ........") и пликът по т. 2 („Протоколи на СИК № ....... с резултатите от гласуването") - вече празен, остават в ОИК, а пликът по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."), съдържащ вече книжата по т. 13 и 14 се предава на СИК, за предаване на общинската администрация.

 

II. Предаване на торбата с книжата, пликът по раздел А. I. т. 3 и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация

16. Членовете на СИК по т. 10 предават на общинската администрация, на комисия, определена по реда чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на временния кмет на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;

- плика по т. 3 (незапечатан и съдържащ книжата по т. 13 и 14).

Комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК работи в същия състав и при произвеждане на евентуален втори тур за избор на кмет.

17. За предаването на торбата и книжата в плика по т. 3 между членовете на СИК и комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се съставя протокол по образец (Приложение № 1 към настоящото решение), който се подписва от членовете на СИК по т. 10 и от всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК. Пликът по т. 3 се запечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК, след като се установи, че книжата по т. 13 и 14 се намират в него. Подписаният протокол се поставя в плика по т. 3 преди запечатването му.

18. При предаването на торбите комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя без да се отваря в нова торба, осигурена от общинската администрация. Новата торба се завръзва по начина, указан в т. 8 от членовете на СИК по т. 10 и случая се описва в протокол (Приложение № 2 към настоящото решение). Протоколът се поставя в плика по т. 3 преди запечатването му.

19. Секционната избирателна комисия предава изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

20. Общинската избирателна комисия в срок до 4 дни от приключване на гласуването предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО" пликовете по т. 1 с книжата в тях (избирателните списъци и декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът за предаване и приемане се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО" и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.

 

В. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

21. Торбите с бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите общи избори за общински съветници и кметове в определено за целта помещение. Помещението се определя със заповед на временния кмет на общината не по-късно от 10 март 2015 г. Копие от заповедта се изпраща на ОИК.

22. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ самостоятелно съхранение на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.

23. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК, определена със заповед на временния кмет на общината, поставя в помещението торбите с бюлетините и другите книжа и материали и пликът по т. 3 („Други протоколи на СИК № ......."), съдържащ книжата по т. 13 и 14, след което заключва помещението и го запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1407-МИ от 20 януари 2015 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След заключване и запечатване на помещението, подпечатване и подписване на лентата комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК приключва работата си за първи тур и с протокол предава печата на ОИК.

24. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на: съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК (включително в периода между първи и евентуален втори тур на изборите) и впоследствие, в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции и определени с решение на комисията, и във всички случаи в присъствието на служебно лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета, съответно временния кмет на общината, между двата тура. След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от определените лица и подпечатана с печата по т. 23, който се съхранява от ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

25. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра - по един за ОИК и общинската администрация, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

26. След извършване на проверката по т. 20 ТЗ на ГД „ГРАО" предава на ОИК по опис с протокол пликовете по т. 1 с избирателните списъци и другите книжа, за поставяне в помещението в което се съхраняват изборните книжа и материали. Поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК, и в присъствието на определено със заповед на кмета служебното лице от общинската администрация, разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него избирателните списъци и другите книжа, намиращи се в пликовете по т. 1, след което запечатват помещението по реда на т. 24 и съставят протокол по реда на т. 25. За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци и другите книжа, не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

27. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението.

28. При произвеждане на евентуален втори тур за избор на кмет на общината се прилагат разпоредбите по предходните точки от решението, както и следното:

28.1. Посочените в решението изборни книжа, отнасящи се за избора за общински съветници, не се вземат предвид при поставяне на изборните книжа в пликовете и в торбата и при предаването им на ОИК и на общинската администрация;

28.2. Изборните книжа и материали от втория тур се поставят в определеното преди първия тур помещение. За разпечатване на помещението, за прибиране на пликовете и торбите с изборните книжа от втория тур не е необходимо допълнително решение на ЦИК;

28.3. Комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК се събира в 19.00 часа и получава от ОИК печата по т. 23. Помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от първия тур, се разпечатва и отваря в присъствието на всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК след получаване на печата. След поставяне на пликовете и торбите с изборните книжа и материали в помещението, комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК предава печата на ОИК с приемо-предавателен протокол;

28.4. В срок до 3 дни от приключване на втория тур ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО" пликовете по т. 1 с избирателните списъци и книжата в тях за извършване на проверка. Предаването и връщането на изборните книжа след извършване на проверката се извършва по реда на т. 20 и 26.

 

Решението да се изпрати на временния кмет на община Сърница за сведение и изпълнение.

Общинската администрация и ОИК да предоставят копие от решението на всяка СИК при предаване на изборните книжа и материали.

Общинската администрация да предостави на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК копие от решението и приложения № 1 и № 2 съобразно броя на секциите преди започване на нейната работа.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения