Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1461-НС
София, 25 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-5 от 24.02.2015 г. на Централната избирателна комисия от областния управител на област с административен център Варна за разрешаване на достъп до запечатаните помещения, намиращи се в областна администрация - Варна, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Искането за отваряне на помещенията е във връзка с процедура по предаване на Регионален държавен архив - Варна, на изборни книжа и материали от произведените на 12 май 2013 г. избори за народни представители.

Съгласно Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 18 и т.19 от Решение на ЦИК № 2511-НС от 30 април 2013 г., Решение № 1393-НС от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с процедура по предаването им на Регионален държавен архив - Варна.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи в присъствието на упълномощени с изрична заповед на областния управител представители на областната администрация.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения