Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1460-МИ
София, 21 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

2. За целите на проверката общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК: избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица в тридневен срок от предаването на протоколите. За констатирани липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. Общинските избирателни комисии предоставят списъците от произведените избори на териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ по реда и в сроковете, предвидени в Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на ЦИК.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци лица, които са гласували, включително и вписаните;

б) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква „а“ в електронен вид;

в) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по буква „а“;

г) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по буква „а“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

д) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „в“ и „г“;

е) изготвяне на заверени копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „д“;

ж) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) лица, които нямат гражданство на друга държава-членка на Европейския съюз и са дописани в избирателния списък – част II;

ж) гласували без да имат адресна регистрация по постоянен адрес в населено място на територията на общината, района, кметството;

з) лица, включени в списъка на заличените лица и гласували без удостоверение по чл. 40 ИК;

и) лица, гласували с удостоверение по чл. 40 ИК.

6. Ако при проверката по реда на т. 5 се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО“ в МРРБ, изготвя списък на тези лица по общини, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка копия от съответната страница на избирателния списък, приложените към него декларации и удостоверения по чл. 40 ИК.

7. Ако при проверката по т. 1–5 се констатира вписване на граждани на друга държава – членка на ЕС, без да са били вписани в избирателния списък част ІІ по реда на чл. 408, ал. 1 и 2 ИК, се изготвя списък на тези лица, към който се прилага копие от страницата от избирателен списък част ІІ с вписване на лицето.

8. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 или чл. 40 ИК, ЦИК изисква съответният кмет на община, район, кметство, кметски наместник да представи заверено копие от заявленията по чл. 39 и 40 ИК, приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

9. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемно-предавателни разписки.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения