Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 146-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 5347 от 10.04.2019 г. на Върховния административен съд, постановено по адм.д. № 3865/2019 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение, е отменено Решение № 55-ЕП от 4 април 2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Преписката е върната за ново разглеждане от Централната избирателна комисия за назначаване на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, при спазване на указанията на съда при тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 60, ал. 11 ИК.

В мотивите на решението Върховният административен съд е приел, че решението на Централната избирателна комисия е незаконосъобразно, тъй като не е спазен чл. 60, ал. 11 ИК относно назначаването на член на РИК по предложението на коалиция „Реформаторски блок“, която не е участвала в консултациите.

На следващо място решението на ЦИК е отменено поради липса на мотиви, което не дава възможност на съда да провери законността на решението. При изпълнение на дадените задължителни указания от Върховния административен съд и постановяване на настоящото решение Централната избирателна комисия приема за установено следното:

Независимо от липсата на участие на представител на коалиция „Реформаторски блок“ на проведените на 28 март 2019 г. консултации при областния управител на област Пловдив предложението за назначаване в РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, на представител на коалицията е постъпило в срока за провеждане на консултациите, а именно 31 март 2019 г. съгласно Решение № 8-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК, с оглед на което липсва пречка в състава на РИК да бъде назначено предложеното от коалицията лице, а именно Донка Николова Минчева. Видно от преписката, такова предложение от коалиция „Реформаторски блок“ за назначаване в РИК в Седемнадесети район – Пловдивски, на лицето Донка Николова Минчева, е постъпило в срока за провеждане на консултациите на 31 март 2019 г.

При консултациите при областния управител липсва предложение на коалиция „БСП за България“ за допълнителен член извън предложените от тях и назначени членове на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски. Такова предложение е направено едва след отмяна на Решение № 55-ЕП от 4 април 2019 г. на ЦИК с писмо вх. № ЕП-10-25\1 от 10.04.2019 г., поради което Централната избирателна комисия при обсъждане на настоящото решение не го е взела предвид.

Като се отчете правото на коалиция „Реформаторски блок“ да има един член в РИК извън броя на членовете по чл. 60, ал. 4 ИК Централната избирателна комисия приема, че следва да се уважи предложението на коалицията. В противен случай районната избирателна комисия ще бъде четен брой членове – 18, което е недопустимо съгласно Изборния кодекс.

Предвид изложените съображения и при съобразяване с указанията в отменителното решение на ВАС Централната избирателна комисия следва да приеме ново решение, като вземе предвид предложеното лице от коалиция „Реформаторски блок“ за член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, в състав от 19 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дарина Цвяткова Тодорова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ваня Костадинова Костадинова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефан Живков Паров

СЕКРЕТАР:

Айтен Сали Салим

ЧЛЕНОВЕ:

Васил Цветанов Стефанов

 

Росица Ангелова Гавазова

 

Валя Иванова Кръстанова

 

Янко Христов Радунчев

 

Филка Георгиева Марин

 

Светослав Стоилов Титов

 

Добромир Запрянов Кузманов

 

Иван Милков Кърчев

 

Никола Атанасов Коцелов

 

Георги Димитров Искров

 

Ферад Есад Мурад

 

Стаю Минчев Стаев

 

Галина Николаева Александрова

 

Стелияна Димитрова Немцова

 

Донка Николова Минчева

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3081-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Опака, област Търговище

  • № 3080-МИ / 16.04.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 3079-МИ / 16.04.2024

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

  • всички решения