Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1459-ПВР/МИ
София, 25 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпили са заявления с вх. № МИ-10-8 от 24.02.2015 г. от Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева - членове на ОИК - Садово, с които заявява желанието си да бъдат освободени като членове на ОИК - Садово, област Пловдив, по лични причини.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Садово, се установи, че с Решение № 259-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева са назначени за членове на комисията. Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Йорданка Трифонова Чолакова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Садово, област Пловдив, Ваня Иванова Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения