Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1458-НС
София, 22 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 21.09.2022 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявана от Калин Костадинов Славов, чрез Мария Павлова Павлова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Калин Костадинов Славов, представляваща Асоциацията, в полза на Мария Павлова Павлова;

- пълномощно от Калин Костадинов Славов, в полза на 6 (шест) лица – представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ за страната и едно лице за извън страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 7 (седем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 6 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 1 лицe за регистрация като наблюдател извън страната.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на асоциацията е видно, че тя е определена за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за асоциацията.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 (седем) упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната:

 

1.

Калин Костадинов Славов

 

2. 

Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева

 

3.

Мария Павлова Павлова

 

4.

Михаела Райкова

 

5.

Александра Христова Теодосиева-Константинова

 

6.

Илко Атанасов Божков

 

 

Извън страната:

 

7.

Георги Крумов Костов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения