Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1457-НС
София, 22 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11-1 от 21.09.2022 г. от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева чрез пълномощника Ивайло Тодоров Цветков, за регистрация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща сдружението, в полза на 32 (тридесет и две) лица – представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 32 (осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 32 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 31 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 31 (тридесет и един) упълномощени представители на сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – БЗСЗБ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Ванимир Цветков Вълчев

 

2.

Юлия Бончева Вълчева

 

3.

Миглена Цанкова Петкова

 

4.

Атанасия Карамфилова Парушева

 

5.

Надка Иванова Иванова

 

6.

Георги Маринов Мирчев

 

7.

Ивайло Недков Иванов

 

8.

Младенка Дамянова Петрова

 

9.

Валентин Георгиев Найденов

 

10.

Цецка Иванова Стоева

 

11.

Стефан Антов Тодоров

 

12.

Галина Ангелова Григорова

 

13.

Владислав Стефанов Тодоров

 

14.

Иван Христов Иванов

 

15.

Тинка Тодорова Иванова

 

16.

Маруся Станкова Ненчева

 

17.

Ивета Стоянова Иванова

 

18.

Емил Иванов Богоев

 

19.

Иван Игнатов Богоев

 

20.

Елиза Герасимова Богоева

 

21.

Олга Валериева Богоева

 

22.

Лозка Цанкова Апостолова

 

23.

Илияна Милкова Матеева

 

24.

Деница Валериева Георгиева

 

25.

Васко Гошков Георгиев

 

26.

Асен Младенов Илиев

 

27.

Нелина Йорданова Венциславова

 

28.

Надя Красимирова Богданова

 

29.

Мариела Цветанова Георгиева

 

30.

Борислав Александров Богданов

 

31.

Емилия Цветанова Боянова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения