Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1457-ПВР/МИ
София, 25 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-7 от 16.02.2015 г. от Фераим Керим Сали - упълномощен представител и общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Никола Козлево, за промени в състава на ОИК - Никола Козлево. Предлага се на мястото на Илхан Ибрям Хюсеин - секретар на ОИК, да бъде назначена Афизе Осман Сабахгил, настоящ член на ОИК, а на нейно място за член на ОИК да бъде назначена Невин Недим Ахмед.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Фераим Керим Сали; декларации по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед; копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Афизе Осман Сабахгил и Невин Недим Ахмед.

С вх. № МИ-15-59/10.02.2015 г. на ЦИК е постъпило заявление от Илхан Ибрям Хюсеин за освобождаването му като секретар на ОИК - Никола Козлево.

Налице са законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на Илхан Ибрям Хюсеин.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Илхан Ибрям Хюсеин, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Афизе Осман Сабахгил, ЕГН ..., досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Никола Козлево, област Шумен, Невин Недим Ахмед, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения