Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1456-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалби от Георги Иванов Славов – независим кандидат за кмет на община Ямбол, от Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов, представляван от председателя Георги Георгиев, и от ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ чрез Галин Димитров Димитров – упълномощен представител, срещу решение № 87-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия са постъпили жалби с вх. № МИ-15-991 от 18.10.2019 г. от Георги Иванов Славов – независим кандидат за кмет на община Ямбол, и от Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов, представляван от председателя Георги Георгиев, и от ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ чрез Галин Димитров Димитров – упълномощен представител, срещу решение № 87-МИ от 15.10.2019 на ОИК– Ямбол, относно извършено нарушение на изискванията на чл. 183, ал.1, изр. второ ИК и нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 4 във връзка с чл. 157, ал. 1 и чл. 413, ал. 2 ИК.

Жалбоподателите твърдят, че решението е незаконосъобразно, като са допуснати съществени процесуални нарушения.

В обжалваното решение ОИК – Ямбол приема, че е извършено нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ ИК, изразяващо се в изготвяне, поставяне и разпространяване на агитационни материали, които не съдържат задължителна информация от чие име се издават. В същото решение се приема, че е недопустимо присъствието в един агитационен материал едновременно на независим кандидат за кмет и на кандидатска листа на партия „Българска нова демокрация“, тъй като по този начин избирателите се въвеждат в заблуждение, накърняват се добрите нрави и се нарушава забраната на чл. 183, ал. 4 ИК.

В жалбата си жалбоподателите считат, че ОИК – Ямбол неправилно е приложила материалния закон, след като е приела, че е недопустимо присъствието в един агитационен материал едновременно на независим кандидат за кмет и на политическа партия, която не го е предложила, респективно съдържа се призив за гласуване с две различни бюлетини. 

Жалбоподателите сочат, че в Изборния кодекс няма ограничение в агитационните материали да се агитира за един или повече кандидати. С оглед на съдържанието си материалите имат ясна насоченост, съдържат изрично формулиран призив за подкрепа на посочения в тях кандидат за кмет и за общински съветници. Номерата на бюлетините № 2 и № 68 препращат към издателите на посочените агитационни материали.

Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване, а по същество са частично основателни по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК се съдържа забрана, която касае използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В настоящия случай тя е неприложима, доколкото в Изборния кодекс няма ограничение в агитационните материали да се агитира за един или повече кандидати. С оглед на съдържанието си материалите имат ясна насоченост, съдържат изрично формулиран призив за подкрепа на посочения в тях кандидат за кмет и за общински съветници. По отношение на твърдението, че номерата на бюлетините № 2 и № 68 препращат към издателите на посочените агитационни материали следва да се посочи, че чл. 183, ал. 1, изр. второ ИК изисква на всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава, а това изискване не е спазено.

Централната избирателна комисия, счита че при тези съображения оспореното решение следва да бъде отменено в частта, с която е установено нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК, изразяващо се в недопустимо присъствието в един агитационен материал едновременно на независим кандидат за кмет и на кандидатска листа на партия „Българска нова демокрация“, като постановено в противоречие с материалния закон и върнато на ОИК – Ямбол.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 87-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Ямбол в частта, с която е установено нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Георги Иванов Славов – независим кандидат за кмет на община Ямбол, на Инициативен комитет за издигане на Георги Иванов Славов, представляван от председателя Георги Георгиев, и на ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ чрез Галин Димитров Димитров – упълномощен представител, срещу решение № 87-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Ямбол, в частта, с която е установено нарушение на чл. 183, ал. 1, изр. второ ИК.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Ямбол, за ново произнасяне в отменената част съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ОИК – Ямбол подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения