Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1455-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Анастасов Николов – кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу решение № 191-МИ от 12.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Варна, област Варна

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-1000/18.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Варна от Светлозар Анастасов Николов – кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу решение № 191-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Варна, област Варна.

С оспореното решение, ОИК - Варна е оставила без разглеждане жалба вх. № 281/07.10.2019 г., подадена от Светлозар Анастасов Николов в качеството му на кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, в частта относно твърдяното от него нарушение на чл. 44, ал. 5 ЗМСМА, а в останалата част е оставила същата жалба без уважение като неоснователна.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно. Излага съображения, че поради непубликуване на сайта на община Варна от кмета Иван Портних, който е и кандидат за кмет на община Варна в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., на отчета за изпълнение на програмата за управление за периода от 2015 г. до 2019 г. в нарушение на чл. 44, ал. 5 ЗМСМА, е нарушено правото му, визирано в чл. 176 ИК – на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания. 

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 191-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК – Варна като незаконосъобразно.

Преписката по жалбата е окомплектована от ОИК – Варна и изпратена на ЦИК.  

От административната преписка се установява, че с вх. № 281/07.10.2019 г., в ОИК – Варна по имейл е постъпила жалба от Светлозар Анастасов Николов в качеството му на регистриран кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, в която се твърди, че е налице нарушение на разпоредбите на чл. 44 ал. 5 ЗМСМА от г-н Иван Портних в качеството му на кмет на община Варна, изразяващо се в непубликуване на отчет за изпълнение на програмата му за управление за периода 2015 – 2019 г., в резултат на което жалбоподателят счита, че са били нарушени правата му по чл. 176 от ИК. Жалбата е била включена като т. 2 от дневния ред на заседанието на ОИК – Варна, проведено на 12.10.2019 г. Проектът за решение, с който ОИК – Варна оставя без разглеждане жалба вх. № 281/07.10.2019 г., подадена от Светлозар Анастасов Николов в качеството му на кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, в частта относно твърдяното от него нарушение на чл. 44, ал. 5 ЗМСМА, а в останалата част оставя същата жалба без уважение като неоснователна, е бил подложен на гласуване и единодушно приет от присъствалите на заседанието 17 членове.

След като се запозна с всички относими документи, ЦИК намира, че жалбата е недопустима поради просрочие и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а преписката – върната на ОИК - Варна.

По аргумент от разпоредбата на чл. 86 ИК ОИК поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си. Видно от доказателствата по преписката, решение № 191-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК - Варна е публикувано на интернет страницата на комисията на 12.10.2019 г., в 18:09 часа. Това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя. Жалбата срещу цитираното по – горе решение е постъпила в ОИК – Варна на 17.10.2019 г. и е заведена с вх. № 353, т.е. същата е депозирана след изтичането на законоустановения в чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок, в който могат да бъдат оспорени решенията на ОИК.  След окомплектоване на преписката, жалбата е изпратена на ЦИК по електронната поща и е заведена с вх. № МИ-15-1000/18.10.2019 г., в 17:32 часа.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Светлозар Анастасов Николов – кандидат за кмет на община Варна, издигнат от коалиция „Ние, Гражданите“, срещу решение № 191-МИ от 12.10.2019 г. на ОИК - Варна, област Варна.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Варна.   

Решението на ОИК – Варна подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез ОИК – Варна в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения