Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1453-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-210 от 18.10.2019 г. от Гюлен Рамаданов Гоганов – упълномощен от областния председател на ДПС – Юксел Руфат Расим, за промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив. Предлага се на мястото на Илхан Емин Кадир – зам.-председател на ОИК – Куклен, да бъде назначен Бекир Кемалов Юсеинов.

Към предложението са приложени: заявление от Илхан Емин Кадир за освобождаването му като зам.-председател на ОИК – Куклен по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Бекир Кемалов Юсеинов и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Куклен, област Пловдив, Илхан Емин Кадир, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Куклен, област Пловдив, Бекир Кемалов Юсеинов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения