Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1450-НС
София, 21 септември 2022 г.

ОТНОСНО: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили писмо с вх. № НС-04-01-36/3 от 20 септември 2022 г. от Постоянния секретар на Министерството на външните работи и писмо с вх. № НС-04-01-36/4 и НС-04-01-36/5 от 21 септември 2022 г., в което са предложени логистични схеми за транспортиране на СУЕМГ до секциите извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване. Министерството на външните работи с писмо вх. № НС-04-01-4/9 от 07.09.2022 г. е потвърдило готовността си да организира логистиката по доставката, съхранението и предаването на машините за гласуване на секционните избирателни комисии извън страната и връщането им в страната. След като разгледа логистичните схеми, предложени от МВнР, Централната избирателна комисия приема като подходящ начин логистиката по доставката, съхранението и предаването на машините за гласуване на секционните избирателни комисии извън страната да се изпълни чрез дипломатическо карго, от Министерството на външните работи. Централната избирателна комисия приема, че по същия начин следва да бъдат транспортирани машините от избирателните секции извън страната до склада за съхранението им в гр. София.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Транспортирането на СУЕМГ до избирателните секции извън страната, в които ще се произвежда машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., да се извърши от склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, в който представители на Министерството на външните работи получават от „СИЕЛА НОРМА“ АД и оформят СУЕМГ като дипломатическо карго и ги доставят до съответните дипломатически и консулски представителства. Дипломатическите и консулските представителства доставят получените СУЕМГ до съответните избирателни секции с машинно гласуване.

Всяко специализирано устройство за машинно гласуване се транспортира, поставено в пломбиран транспортен куфар. Предаването на СУЕМГ на СИК се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се посочват съответните номера, включително номер на пломбата.

2. Транспортирането на СУЕМГ от избирателните секции извън страната, в които е произведено машинно гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., да се извърши от съответната избирателна секция до дипломатическите и консулските представителства, а оттам до страната чрез Министерството на външните работи чрез дипломатическо карго до склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД.

Всяко специализирано устройство за машинно гласуване се транспортира, поставено в пломбиран транспортен куфар. Предаването на СУЕМГ от СИК на ДКП се извършва с приемо-предавателен протокол, в който се посочват съответните номера, включително номер на пломбата.

Решението да се изпрати за изпълнение на Министерството на външните работи и „Сиела Норма“ АД и за сведение на Министерството на вътрешните работи.

Министерството на външните работи предоставя на Централната избирателна комисия план за изпълнение на решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения