Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1450-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Бончо Аврамов Йорданов в качеството му на представляващ сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести ЕТЪР-59“ срещу решение № 134 от 09.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-893 от 12.10.2019 г. от Бончо Аврамов Йорданов в качеството му на представляващ сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести ЕТЪР-59“ срещу решение № 134 от 09.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение, взето единодушно от присъстващите, ОИК – Велико Търново е установила нарушение на Изборния кодекс (ИК), изразяващо се в поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места и на основание чл. 186, ал.1 ИК е указала на кмета на община Велико Търново, че следва да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, находящи се на северната страна на стадиона в гр. Велико Търново.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Велико Търново е постановено в нарушение на материалноправните и процесуалноправните разпоредби, поради което е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Твърди се, че с постановяване на това решение се засягат негови права и законни интереси на наемател на имота, дал изричното си съгласие за поставяне на агитационни материали на ПП „ГЕРБ“ за участие в местните избори. Според жалбоподателя ОИК – Велико Търново не е извършила цялостна проверка по казуса, а съгласно наемния договор представляваното от него сдружение – спортен клуб притежава правомощията на ползване и стопанисване на спортната база.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Велико Търново и моли Централната избирателна комисия да отмени решението на ОИК – Велико Търново като незаконосъобразно и в нарушение на конституционните му политически и граждански права.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и приложените към нея материали, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпила жалба в ОИК – Велико Търново, че на стълб зад северната фасада (прозорците на стадион „Ивайло“ в гр. Велико Търново) са поставени плакати на кандидата за кмет на община Велико Търново Даниел Панов и на листата на ПП“ГЕРБ“ в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК. Във връзка с жалбата, членове на ОИК – Велико Търново, излъчени от различни политически сили са извършили проверка на място и са установили, че действително от северната страна на стадиона са поставени пет предизборни плаката на ПП „ГЕРБ“. На ОИК – Велико Търново служебно е известно обстоятелството, че стадионът е публична общинска собственост, като мястото на което са поставени плакатите не е определено за поставяне на агитационни материали.

Централната избирателна комисия счита констатациите на ОИК – Велико Търново на база извършената проверка за законосъобразни и отхвърля твърденията на жалбоподателя. Съгласно договор за наем на спортни имоти и съоръжения – общинска собственост, наемателят сдружение Спортен клуб „Етър-59“ наема части от спортни обекти и съоръжения, представляващи зала за щанги, треньорска стая и съблекални с тоалетна и сауна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Бончо Аврамов Йорданов в качеството му на представляващ сдружение „Спортен клуб по вдигане на тежести ЕТЪР-59“ срещу решение № 134 от 09.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения