Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1450-НС
София, 17 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-2-3 от 27.01.2015 г., подадено от Иван Митов Петров от ..., и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава, относно разяснителната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. В заявлението е поискана информация за:

1. Протоколното решение на Централната избирателна комисия от 28 август 2014 г. за изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от ЦИК за изборите на 5 октомври 2014 г.?

2. Поканата за участие в процедурата за изборите на 5 октомври 2014 г.?

3. Цялата документация по одобряването на приложения проект и визия в цвят?

4. Как точно е избрана фирма „Мейлбокс" ЕООД от ЦИК да изработи и разпространи напечатаните реклами за изборите на 5 октомври 2014 г.?

5. Какви са били критериите Ви към нея и как ги е покрила?

6. Каква е стойността, която е изплатена по поръчката, и за какъв обем от материали по позиции?

7. Впоследствие правено ли е допълнително коригиране на уговореното?

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията на хартиен носител. Централната избирателна комисия с протоколно решение от 3 февруари 2015 г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от администрацията на ЦИК определи комисия, която разгледа заявлението. Предвид обстоятелството, че в заявлението се съдържат въпроси, които засягат интереси на трето лице - изпълнителя на обществената поръчка „Мейлбокс" ЕООД, ЦИК на основание чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ поиска писменото му съгласие. С писмо вх. № НС-20-15 от 12 февруари 2015 г. управителят на третото лице е отказал предоставянето на информация, която се отнася до представляваното от него дружество.

Видно от протокол от 16 февруари 2015 г. на комисията за разглеждане на заявлението, същата е взела решение за частично предоставяне на исканата информация в посочената от заявителя форма и е изготвено писмо до заявителя.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34, ал. 1 и чл. 37, ал. 1,т. 2 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА частично достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на Иван Митов Петров от ....

Информацията по т. 1, 2, 4, 5 и 7 от заявлението да се предостави на заявителя под формата на писмо на хартиен носител.

ОТКАЗВА предоставяне на обществена информация по т. 3 и т. 6 от заявлението поради изрично писмено несъгласие на третото лице „Мейлбокс" ЕООД, представлявано от неговия управител.

Решението и писмото, съдържащо исканата информация, да се връчат на заявителя срещу подпис или да се изпратят по пощата с обратна разписка.

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения