Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1449-НС
София, 21 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Абровски – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ срещу решение № 119-НС от 19.09.2022 г. на РИК – Монтана, с което е назначен съставът на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Вършец за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-40 от 20.09.2022 г. е постъпила жалба от Пламен Абровски – упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ срещу решение № 119-НС от 19.09.2022 г. на РИК – Монтана, с което е назначен съставът на подвижната секционна избирателна комисия на територията на община Вършец за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Според жалбоподателя при назначаването на състава на ПСИК РИК – Монтана, не е спазила изискванията на Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК. Твърди се, че при насрочване на консултациите при кмета на община Вършец ПП „Има такъв народ“ не е получила покана на официалния имейл на партията, нито на посочения адрес за кореспонденция, а към документите, предадени на РИК – Монтана, община Вършец е приложила снимка от изпратен имейл от общината за уведомление на партиите, в който не присъства официалния имейл на ПП „Има такъв народ“. Община Вършец е приложила протокол от проведените консултации, в който е посочено, че са се свързали по телефона с представител на партия „Има такъв народ“, но не е описано с кого и дали лицето е упълномощено да взема решения за състава на ПСИК. Представител на партия „Има такъв народ“ не е участвал в консултациите и не е подписвал протокола, поради което жалбоподателят счита, че на проведените консултации няма постигнато съгласие между парламентарно представените партии, а община Вършец е представила на РИК – Монтана, списък с имена за състав на ПСИК, като е оставила свободна позиция за политическа партия „Има такъв народ“ без съгласието и присъствието им.

Към жалбата е приложено пълномощно от Тошко Йорданов Хаджитодоров, пълномощник на председателя на ПП „Има такъв народ“ в полза на Пламен Николаев Абровски. С вх. № НС-15-166 от 20.09.2022 г. на ЦИК, РИК – Монтана, е изпратила цялата преписка по издаване на атакуваното решение.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Монтана, а разгледана по същество за неоснователна.

Производството по назначаване на секционните избирателни комисии е уредено в чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, като с подробни указания се е произнесла и Централната избирателна комисия с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г., в това число и по начина на свикване и провеждане на консултациите при кметовете на общини относно назначаване съставите на СИК и ПСИК.

Видно от представената преписка по издаване на решението кметът на община Вършец е спазил изискванията на Решене № 1281-НС от 16.08.2022 г., като на 12.09.2022 г. е изпратил покана за консултации за определяне състава на ПСИК на територията на община Вършец за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. до местните ръководства на коалиция „Продължаваме Промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, партия „Има такъв народ“, коалиция „БСП за България“, партия „Движение за права и свободи“, коалиция „Демократична България – Обединение“ и партия „Възраждане“.

От приложената от община Вършец снимка на изпратен имейл за уведомление до представителите на партиите е видно, че уведомлението за партия „Има такъв народ“ е изпратено на имейла, посочен от упълномощения представител на партията за община Вършец – Георги Ангелов Георгиев съгласно пълномощно от Пламен Абровски – областен координатор за област Монтана и пълномощник на партия „Има такъв народ“ в полза на Георги Ангелов Георгиев – общински координатор на партия „Има такъв народ“ за община Вършец. Същият имейл  е посочен и в присъствения лист от 23.08.2022 г., на който упълномощените представители на политическите партии и коалиции за община Вършец, участвали в консултациите за съставите на СИК на територията на общината, са записали телефонните си номера и имейли за контакт.

От протокола, съставен при провеждане на консултациите за състав на ПИСК за община Вършец на 16.09.2022 г. се установява, че представител на партия „Има такъв народ“ не се е явил и не е участвал в консултациите, а в телефонен разговор с представителя на „Има такъв народ“ същият е заявил, че не е надлежно уведомен за предстоящите консултации и по тази причина отказва да подпише протокола и да даде предложение за състав на ПСИК, а желае да бъде направено служебно разпределение и назначаване състава на ПСИК от РИК – Монтана. Участващите в консултациите упълномощени представители на коалиция „Продължаваме Промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС“, партия „Има такъв народ“, коалиция „БСП за България“, партия „Движение за права и свободи“, коалиция „Демократична България – Обединение“ и партия „Възраждане“ са постигнали съгласие и са направили поименни предложения за състава на ПСИК.

Въз основа на изпратените документи от кмета на община Вършец – покана за консултациите, протокол от консултациите, пълномощни, актуални състояния на партиите, решения за създаване на коалиции, както и предложения за състава на ПСИК от политическите партии и коалиции, РИК – Монтана, с решение № 119-НС от 19.09.2022 г. е назначила състава на ПСИК.

Следва да се посочи, че атакуваното решение на РИК – Монтана, е постановено при наличието на законоустановения кворум и мнозинство, като са съобразени указанията, посочени в Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за отмяна на решение на РИК – Монтана, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 10 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1459-НС/

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения