Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1449-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ваня Стоева-Андонова – председател на „ВМРО – БНД“ – Приморско, срещу решение № 79-МИ от 14 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-990 от 18.10.2019 г. от Ваня Стоева-Андонова, председател на „ВМРО – БНД“ – Приморско срещу решение № 79-МИ от 14 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Приморско е оставила без уважение жалбата от Ваня Стоева-Андонова относно извършено нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 5 ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението и твърди, че върху плакати на ПП “ВМРО – БНД“ са залепени агитационни материали на други политически сили, като залепването е осъществено по такъв начин, че не позволява на избирателите да видят чий агитационен материал е положен отдолу. Не позволява и неправомерно залепения материал да бъде премахнат без да бъде унищожен този на ПП „ВМРО – БНД“. Поискано е ОИК – Приморско да изиска записи от охранителната камера, поставена на ул. „Черно море“ № 38 в гр. Приморско.

Жалбоподателят не е съгласен с изложените в оспорваното решение мотиви от ОИК – Приморско и иска отмяна на решението като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Приморско за законосъобразно.

ОИК – Приморско е извършила проверка на място и е установила, че има поставени агитационни материали на местна коалиция МИР, като на част от тях се вижда, че са залепени върху агитационни материали на ПП „ВМРО – БНД“, но не може да се установи чий материал е поставен най-отдолу. Общинската избирателна комисия е приела, че няма правомощия да изисква записи от охранителни камери и да ги приема като доказателства в производството, както и че не може да установи лицата, които са залепили агитационните материали на едни партии и коалиции върху агитационните материали на други такива, поради което няма как нарушителите да бъдат санкционирани.

Централната избирателна комисия приема заключенията на ОИК – Приморско, обективирани в мотивната част на обжалваното решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ваня Стоева-Андонова, председател на „ВМРО – БНД“ – Приморско, срещу решение № 79-МИ от 14 октомври 2019 г. на ОИК – Приморско.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Приморско.

Решението на ОИК – Приморско, подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас чрез ОИК – Приморско в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения