Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1448-НС
София, 21 септември 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от А А К срещу решение № 90-НС от 12.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик

 

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка в оригинал, е постъпила жалба с вх. № НС-15-150 от 20.09.2022 г. от А  А        К        , срещу решение № 90-НС от 12.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик.

С оспореното решение РИК 13 – Пазарджик, се е произнесла по сигнал с вх. № вх. № 4-ЖС/12.09.2022 г., в 09:30 ч., подадена от Надежда Георгиева Йорданова като представител на КП „Демократична България-Обединение“ с адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 12-16, ет. 2, ап. 7 на имейл на РИК – Пазарджик, в 17.35 ч. на 11.09.2022 г., в който се твърди, че в периода 9-10 септември 2022г. на територията на област Пазарджик в центъра на с. Ветрен дол, на изхода на гр. Септември, към гр. София и в с. Симеоновец, община Септември, а съгласно уточнение с вх. № 146/12.09.2022 г., с. Семчиново, общ. Септември са поставени агитационни материали в нарушение на ИК, а г-жа Васка Йорданова Рачева – действащ кмет на община Септември, фигурира върху агитационен материал заедно с г–н Стефан Неделчев Мирев – кандидат за народен представител.

С посоченото по-горе решение РИК – Пазарджик, установява нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Васка Йорданова Рачева и Стефан Неделчев Мирев и оправомощава председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик, да състави акт за установяване на нарушение на Васка Йорданова Рачева, съответно да състави акт за установяване на нарушение на Стефан Неделчев Мирев. Със същото решение РИК – Пазарджик, указва на кмета на община Септември изземването и премахването на агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК и съдържащи образите на кмета на община Септември и надпис относно качеството кмет на община Септември, както и образите на кметовете на кметства или кметски наместници в кметствата на територията на община Септември и надпис относно качеството кмет на кметство или кметски наместник на кметство в община Септември, за цялата община Септември.

 

В диспозитива на решението е постановено след съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област Пазарджик за издаване на наказателни постановления.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 90-НС от 12.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик, да бъде отменено в частта, с която е указано на кмета на община Септември изземването и премахването на агитационните материали, изготвени в нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.  

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като е извън кръга на лицата, чиито права или законни интереси се засягат. Лицето, подало жалба, не се явява заинтересувана страна в проведеното пред РИК 13 – Пазарджик, производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-15-150 от 20.09.2022 г. от А         А            К        , срещу решение № 90-НС от 12.09.2022 г. на РИК 13 – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 13 – Пазарджик.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения