Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1448-МИ
София, 19 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 17.10.2019 г. от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“, представлявано от Кирил Мариянов Мариянов, чрез упълномощеното лице Гено Гошев Стоянов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- извлечение от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ;

- пълномощно от 02.10.2019 г. от Кирил Мариянов Мариянов – председател на УС, в полза на Гено Гошев Стоянов;

- пълномощно от представляващия Кирил Мариянов Мариянов в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на 11 изрично упълномощени от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От справката от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

На 18.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 11 лица, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ – НЕМЕЗИДА“ за страната, както следва:

        №

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1.       

Кирил Мариянов Мариянов

2.       

Васил Илиев Кузев

3.       

Александър Бешков Бешков

4.       

Ивелин Здравков Колев

5.       

Иванела Петрова Попова

6.       

Симона Георгиева Господинова

7.       

Миглена Живкова Жишева

8.       

Вероника Иванова Иванова

9.       

Гено Гошев Стоянов

10.  

Стоян Ангелов Каварджиев

11.  

Димитър Иванов Гърков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения