Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1444-НС
София, 20 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 19.09.2022 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Диана Василева Ефтимова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – изпълнителен директор на сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 7 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 4 лица за регистрация като наблюдатели извън страната.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната

 

1.

Ясен Юлиянов Лазаров

 

2.

Диана Василева Ефтимова

 

3.

Цветан Свиленов Кадиев

 

4.

Елена Николаева Андонова

 

5.

Мариана Ангелиева Терзийска

 

6.

Ива Юлиянова Лазарова

 

7.

Иван Стоянов Гъчмов

 

 

Извън страната

 

8.

Любляна Радославова Никифорова

 

9.

Йоана Миткова Манджукова

 

10.

Бернард Анри Конфортов

 

11.

Лилиан Радославова Никифорова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения