Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1443-ПВР/МИ
София, 5 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-2 от 03.02.2015 г. от Иванка Петкова Петкова - упълномощен представител на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промени в състава на ОИК - Родопи. Предлага се на мястото на Гергана Николова Гачева- секретар на ОИК, да бъде назначен Георги Василев Гачев.

Към предложението са приложени: заявление от Гергана Николова Гачева за освобождаването й като секретар на ОИК - Родопи; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Георги Василев Гачев; копие от диплома за завършено висше образование на Георги Василев Гачев; пълномощно в полза на Иванка Петкова Петкова.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Гергана Николова Гачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Родопи, област Пловдив, Георги Василев Гачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения