Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1440-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на ПСИК в община Кнежа, област Плевен

В Централната избирателна комисия (ЦИК) по електронната поща е постъпило писмо с вх. № МИ-15-969 от 17.10.2019 г. от Общинска избирателна комисия (ОИК) – Кнежа, област Плавен. Със същото писмо, ОИК – Кнежа уведомява ЦИК, че не е назначила в законоустановения срок съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в община Кнежа.

В тази връзка на основание чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс (ИК) и т. 28 от Решение № 1029-МИ от 10 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК – Кнежа изпраща на ЦИК цялата административна преписка относно назначаването на съставите на ПСИК в община Кнежа.

Към преписката са приложени протокол от проведените консултации при вр.и.д. кмет на община Кнежа за определяне съставите на ПСИК в община Кнежа, както и всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 4, 5 и 8 ИК, представени от присъствалите на консултациите парламентарно представени партии в 44-то Народно събрание, както и от партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. Приложени са и решение № 87-МИ от 16.10.2019 г. и решение № 90-МИ от 17.10.2019 г. - и двете на ОИК – Кнежа.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, установи следното:

В ОИК - Кнежа е постъпил протокол от вр.и.д. кмет на община Кнежа от проведените консултации за определяне състави на ПСИК на територията на общината, заведен под № 81/14.10.2019 г. във входящия регистър на ОИК - Кнежа, в 17:04 часа. На проведените консултации не е присъствал представител на ПП ВОЛЯ, поради което парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, не са постигнали съгласие за разпределението на членовете в съставите на ПСИК за образуваните три подвижни избирателни секции на територията на Община Кнежа. Към протокола са били приложени всички изискуеми се документи съгласно чл. 91, ал. 4, 5 и 8 ИК. На 15.10.2019 г., в ОИК - Кнежа е постъпило предложение за състави на ПСИК на територията на общината от ПП ВОЛЯ, депозирано от упълномощения представител на партията Емил Тодоринов Диковски, което е заведено във входящия регистър на комисията под № 84/15.10.2019 г., в 16:12 часа. Към предложението са приложени всички необходими документи по чл. 91, ал. 4, 5 и 8 ИК.

ОИК - Кнежа е извършила служебна проверка чрез общинска администрация Кнежа относно изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ПСИК съгласно чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК, при която не са установени лица, които не отговарят на законовите изисквания.

На заседанието на ОИК – Кнежа на 16.10.2019 г., са гласувани няколко проекта на предложения за решение относно назначаването на съставите на ПСИК в община Кнежа. С решение № 87-МИ от 16.10.2019 г., взето по т. 5 от дневния ред, са назначени съставите на ПСИК в трите подвижни избирателни секции в община Кнежа.

На заседание на ОИК – Кнежа, състояло се на 17.10.2019 г., комисията е констатирала, че при постановяването на решение № 87-МИ от 16.10.2019 г., не е било постигнато необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, поради което е отменила взетото решение и е постановила ново решение № 90-МИ от 17.10.2019 г. - за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 91, ал. 13 ИК, ЦИК следва да назначи съставите на ПСИК на територията на община Кнежа.

Централната избирателна комисия счита, че внесеното предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на община Кнежа на заседанието на ОИК – Кнежа, състояло се на 16.10.2019 г., по повод което е е било прието решение № 87-МИ от 16.10.2019 г., е съобразено с направените предложения от присъствалите на консултациите при вр.и.д. кмет представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, при максимално удовлетворяване на желанията им, но при проведеното гласуване не е било постигнато необходимото мнозинство съгласно чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че така предложеното решение от ОИК – Кнежа за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината, обективирано в решение № 87-МИ от 16.10.2019 г., е изготвено при спазване на изискванията на чл. 92, ал. 3 и 6 ИК, както и на изискванията на Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и методиката за квотното разпределение на местата в СИК, поради което счита, че същото следва да бъде възприето и в настоящото решение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА съставите на подвижните секционни избирателни комисии в община Кнежа съгласно Приложение № 1 и възлага на ОИК – Кнежа да издаде удостоверения на назначените членове.

ВЪЗЛАГА на ОИК – Кнежа да утвърди списъка на резервните членове на ПСИК на територията на община Кнежа.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кнежа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3485-МИ / 18.06.2024

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • всички решения