Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1439-МИ
София, 18 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № МИ-20-322 от 17.10.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД. Приложен е запис на програма СКАТ на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД. Твърди се, че на 09.10.2019 г. в новините (централна емисия от 19,30 часа до 19.54 часа) на телевизия СКАТ във времевия диапазон от 19:37:45 часа, е представено социологическо проучване на „НЕОХРОН“ по повод изборите, в което липсва информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия се запозна със записа и установи, че в посочения времеви интервал се представя социологическо проучване на агенция „НЕОХРОН“, с което се огласяват данни за нагласите на избирателите спрямо кандидатите за кмет на Пловдив, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му не е включена в материала.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „СКАТ“ ООД при огласяване на социологическото проучване не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 163 на Президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на доставчика на медийни услуги „СКАТ“ ООД, изразяващо се в това, че на 09.10.2019 г. в новините на телевизия СКАТ във времевия диапазон от 19:37:45 ч., е представено социологическо проучване на „НЕОХРОН“ по повод изборите, без да се споменават възложителят и източниците на финансиране, в нарушение изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „СКАТ“ ООД, с ЕИК 812104705, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Зорница, бл. 47, ет. трети партерен, представлявано от управителя Данчо Димитров Хаджиев, ЕГН …, за извършеното нарушение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения