Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1438-ПВР/МИ
София, 3 февруари 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Свищов, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-6 от 02.02.2015 г. от Милен Асенов Манолов упълномощен представител на Коалиция „Коалиция за България", за назначаването на Валерий Петров Янков за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, на мястото на Ани Борисова Георгиева, освободена с Решение № 1415-ПВР/МИ от 22 януари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; решение № 2 от 01.08.2014 г. за избор на нов представител и представляващ Коалиция „Коалиция за България", пълномощно изх. № 1299 от 15.08.2014 г. от представляващия Коалиция „Коалиция за България" в полза на Милен Асенов Манолов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Свищов, област Велико Търново, Валерий Петров Янков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения