Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1433-МИ
София, 16 септември 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

 

Постъпило е заявление от партия  „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, подписано от Румен Маринов Йончев, представляващ партията, чрез пълномощника Явор Илиев Хайтов, заведено под № 4 на 16 септември 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

Към заявлението са приложени:

  1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.09.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.
  2. Удостоверение № 48-00-464 от 19.08.2022 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
  3. Пълномощно от Румен Маринов Йончев в полза на Явор Илиев Хайтов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1032-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са условията по чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Боденец, община Мездра, област Враца, насрочен на 23 октомври 2022 г.

Наименованието на партията в бюлетината е ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения