Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1433-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-784/25.10.2011 г. от Десислава Йонкова - председател на ОИК - Велико Търново, и Йордан Петров - секретар на ОИК - Велико Търново, с което в ЦИК е изпратена молба от Паскал Паскалев Паскалев за освобождаването му като член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Допълнително в ЦИК са постъпили: предложение от Христо Димитров Христов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за замяна на Паскал Паскалев Паскалев с Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, като член на ОИК - Велико Търново; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Росица Димитрова Динева-Карабаджакова; пълномощно на името на Христо Димитров Христов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Паскал Паскалев Паскалев, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велико Търново, област Велико Търново, Росица Димитрова Динева-Карабаджакова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения