Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1432-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” срещу решение № 96 и 98 от 29.10.2011 г. на ОИК – Сухиндол, област Велико Търново

Постъпила е жалба с вх. № 2548 от 29.10.2011 г. от Георги Пенчев Острев, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" срещу решение № 96 и решение № 98 от 29.10.2011 г. на ОИК - Сухиндол. С решение № 96 не е прието предложението на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Мария Иванова Иванова да бъде назначена за заместник-председател на СИК № 043200001 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова. С решение № 98 на мястото на Иваничка Йорданова Маркова е назначена Вили Ангелова Обретенова, предложена като резервен член от ПП „ГЕРБ".
В жалбата се сочи, че предложението за замяна е направено поради това, че първоначално назначеният заместник-председател на СИК писмено е поискал да бъде освободен, а лицата, посочени като резерви не желаят да бъдат назначени. Иска се ЦИК да постанови решение, с което да се удовлетвори предложението за промяна в състава на СИК.
Жалбата е подадена в срок и се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
В ОИК - Сухиндол, е постъпило предложение за замяна на Иваничка Йорданова Маркова с Мария Иванова Иванова. Това предложение е направено от упълномощен представител на парламентарно представена партия. Наличието на посочени резервни членове не е основание да се назначи резервен член вместо изрично и конкретно поисканата замяна в конкретната секция.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96 на ОИК - Сухиндол, с което отказва да назначи Мария Иванова Иванова за заместник-председател на СИК № 043200001.
ОТМЕНЯ решение № 98, с което за заместник-председател на СИК № 043200001 е назначена Вили Ангелова Обретенова.
УКАЗВА на ОИК - Сухиндол, да назначи за заместник-председател на СИК № 043200001 Мария Иванова Иванова при наличие на останалите изисквания на Изборния кодекс.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения