Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1431-НС
София, 16 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-2 от 15.09.2022 г. от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1337-НС от 26.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващата Константина Стефанова Кипрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – представляваща сдружението, в полза на 17 (седемнадесет) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 17 (седемнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 53 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 15 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 15 (петнадесет) упълномощени представители на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Асен Ботьов Рашков

 

2.       

Валентин Костов Делиминков

 

3.       

Радка Анастасова Бодурова

 

4.       

Виолета Пенева Давидова

 

5.       

Георги Йорданов Цонев

 

6.       

Ангел Георгиев Ангелов

 

7.       

Борислав Иванов Атанасов

 

8.       

Пролет Валентинова Борисова

 

9.       

Петя Георгиева Гугушева

 

10.  

Божидара Костадинова Вътева

 

11.  

Димитрина Атанасова Мишева

 

12.  

Валентин Йорданов Цонев

 

13.  

Мария Станчева Вътева

 

14.  

Мирела Дионисиева Гугушева

 

15.  

Пролетина Георгиева Якимова-Цонева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения