Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1430-НС
София, 15 септември 2022 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение от доставчика на медийна услуга „Вижън Лаб“ ЕООД на изискването на чл. 180 ИК за необявяване на информация за сключен договор с ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-43/1 от 13.09.2022 г. В сигнала се твърди, че в телевизионна програма БЪЛГАРИЯ 24 на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“ ЕООД, на 09.09.2022 г. от 18:00 до 18:46 ч. е излъчено интервю с представител на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, без наличие на публикувана информация за договор с доставчика. Към писмото на СЕМ е приложен един брой запис на програма БЪЛГАРИЯ 24.

След преглед на предоставения материал се установи, че е излъчен такъв материал, както и, че на интернет страницата на доставчика на медийни услуги няма публикувана информация за наличието за сключен договор между „Вижън Лаб“ ЕООД, като доставчик на медийна услуга, и ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ за отразяване на предизборната кампания на партията. Налице е нарушение на чл. 180 ИК, който регламентира задължението доставчиците на медийни услуги  да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, включително и безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, участващи в предизборната кампания, и регистрирали кандидати за съответния вид избор.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1,  т. 23, т. 24 и т. 26 във връзка с чл. 180 и във връзка с чл. 484, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 180 ИК по отношение на доставчика на медийни услуги „Вижън Лаб“, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 200963607, със седалище и адрес на управление гр. София,  р-н Възраждане, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 1, представлявано от управителя Светослава Рудолф Стаева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Вижън Лаб“, ЕИК 200963607, представлявано от управителя Светослава Рудолф Стаева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения