Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1430-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК „Синята коалиция” срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 на ОИК – Велинград

Постъпила е жалба вх. № М-957/19.10.2011 г. от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК "Синята коалиция" срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 г. на ОИК - Велинград, с което са оставени без уважение жалбите й за наличието на нарушения по чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс от страна на Александър Гагов, кандидат за кмет на община Велинград, издигнат от КП „Заедно за Велинград". В жалбата се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Жалбата пред ЦИК е подадена в срок и допустима, но разгледана по същество неоснователна.
Жалбоподателят твърди, че поставените на бул. „Съединение" № 202, както и на строежа на културния дом в гр. Велинград агитационни материали, издигнати от КП „Заедно за Велинград" не съдържат информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление, както е предвидено в разпоредбата на чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс, тя да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. По жалбата не се спори, че първоначално върху тези агитационни материали не е имало изобщо поставена такава информация, но след предприетото от жалбоподателката сезиране ОИК - Велинград, е задължила политическата сила, която е поставила агитационните материали да ги приведе в съответствие с изискванията на чл. 134, ал. 2 от ИК и че към настоящия момент това действително е било сторено. Същевременно обстоятелството, че агитационните материали са поставени в имоти частна собственост се явява пречка ОИК да извърши непосредствена проверка дали поставеният върху тях надпис действително е с предписаната от законодателя големина на буквите, изчислена до абсолютната математическа точност, както изисква жалбоподателят. За да се изпълни предписаното от законодателя изискване по чл. 134, ал. 2 от ИК е достатъчно надписът „купуването и продаването на гласове е престъпление" да е изписан в агитационния материал ясно и видимо за всички трети лица, което обстоятелство в настоящия случай е спорно по жалбата. Предвид изложеното ЦИК, намира че поставените от КП „Заедно за Велинград" са в съответствие с изискванията на закона - чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс, поради което и жалбата срешу решението на ОИК - Велинград, се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Капка Стефанова Вачева, кандидат за общински съветник от ПК „Синята коалиция", срещу решение № 305-МИ от 16.10.2011 на ОИК - Велинград като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения