Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ), подписано от Петър Стефанов Москов – председател и представляващ коалицията, заведено под № 8 на 26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Коалиционно споразумение между ПП „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“, ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ и ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за създаване на коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Петър Стефанов Москов –председател.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ /ПП „КОД“/, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-11 състав, по ф.д. № 33/2019 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 18.05.2021 г. от СГС, VI-19 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“, издадено на 19.05.2021 г. от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.

5. Удостоверение № 48-00-673 от 19.05.2021 г. на Сметната палата на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за внесени от партията финансови отчети за 2019 и 2020 г.

6. Удостоверение № 48-00-703 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

7. Удостоверение № 48-00-723 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.

11. Образец от печата на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

12. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“.

13. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ“.

14. Образец от подписа на председателя и представляващ коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) Петър Стефанов Москов.

15. Вносна бележка от „Банка ДСК“ АД от 25.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Удостоверение от 25.05.2021 г. от „Банка ДСК“ АД за открита банкова сметка на партия БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за обслужване на предизборната кампания.

17. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

19. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3902 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ).

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и Раздел V, т. 27 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 139-141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК, Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения