Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 143-ЕП
София, 11 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., в състав:1. Благовест Асенов Асенов, 2. Тодор Марианов Тотев, 3. Антон Ценков Иванов, 4. Мартин Константинов Медаров, 5. Константин Георгиев Капчин, 6. Ивайло Стоянов Колев и 7. Антоан Димитров Тонев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 6 на 10.04.2014 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, подписано от учредителите на инициативния комитет.

2. Решение за определяне на Благовест Асенов Асенов за лице, което представлява инициативния комитет и Борис Йорданов Костадинов за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания, и ще изпълнява длъжността счетоводител на инициативния комитет.

3. Нотариално заверени образци от подписите на седемте членове на инициативния комитет.

4. Декларация по образец - Приложение № 60 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията на чл. 350, ал. 1 от ИК - 7 броя.

5. Декларация по образец - Приложение № 61 от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК - 7 броя.

6. Платежно нареждане (вносна бележка) от 08.04.2014 г. от Пощенска банка за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс в размер на 100 лева по сметка в БНБ.

7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

8. Декларация за съгласие от Борис Йорданов Костадинов, че е съгласен да бъде определен за лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет в подкрепа на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, както и да изпълнява длъжността счетоводител на инициативния комитет.

9. Удостоверение изх. № 134-26 от 26.03.2014 г. от Юробанк България АД за банкова сметка на името на Благовест Асенов Асенов, представляващ инициативния комитет.

10. Декларация от Благовест Асенов Асенов в качеството му на лице, представляващо инициативния комитет в подкрепа на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, в уверение на това, че банковата сметка открита в Юробанк България АД, чийто титуляр е той, ще обслужва само предизборната кампания на Николай Добринов Йовев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б" и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 38-ЕП от 01.04.2014 г. на ЦИК за регистрация на инициативни комитети  за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 153 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Инициативен комитет в състав:

1. Благовест Асенов Асенов, ЕГН ...

2. Тодор Марианов Тотев, ЕГН ...

3. Антон Ценков Иванов, ЕГН ...

4. Мартин Константинов Медаров, ЕГН ...

5. Константин Георгиев Капчин, ЕГН ...

6. Ивайло Стоянов Колев, ЕГН ...

7. Антоан Димитров Тонев, ЕГН ...

за издигане на Николай Добринов Йовев, ЕГН ..., като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения