Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1428-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Банско, област Благоевград, назначена с Решение № 236-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-795/28.10.2011 г. от Георги Иванов Икономов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Банско, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Адриана Стефанова Мелниклийска да бъде преназначен Христина Спасова Валеюва, досегашен заместник-председател, а на нейно място да бъде назначен Валери Димитров Мечев.. Към предложението са приложени: заявление от Адриана Стефанова Мелниклийска за освобождаването й като председател на комисията; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валери Димитров Мечев; пълномощни от Бойко Методиев Борисов на Костадин Върбанов Хаджигаев и пълномощно от Костадин Върбанов Хаджигаев от Георги Иванов Икономов..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Адриана Стефанова Мелниклийска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Христина Спасова Валеюва, ЕГН ..., досегашен заместник-председател, и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Банско, област Благоевград, Валери Димитров Мечев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения