Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1427-НС
София, 15 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3-1 от 14.09.2022 г. от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1337-НС от 26.08.2022 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., подписано от представляващата Константина Стефанова Кипрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова – представляваща сдружението, в полза на 53 (петдесет и три) лица – представители на сдружение;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 53 (петдесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 53 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 47 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 47 (четиридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Ирина Валериева Джуркова

 

2.      

Емил Стефанов Джурков

 

3.      

Мефкюре Емин Емрула

 

4.      

Емануил Кузманов Анастасов

 

5.      

Айсен Касимова Саидова

 

6.      

Румяна Цветкова Фердинандова

 

7.      

Дениз Али Ферад

 

8.      

Виктория Руменова Книжарова

 

9.      

Емрах Фикри Мехмедали

 

10.  

Емине Фикри Гюлестан-Мехмедали

 

11.  

Господинка Христова Капсамунова

 

12.  

Юнал Сейфитинов Еминов

 

13.  

Елфиде Дурмушали Еминова

 

14.  

Ширин Мехмед Еминова

 

15.  

Вурал Танер Мюмюн

 

16.  

Станислав Здравков Петров

 

17.  

Явор Любомиров Тодоров

 

18.  

Цветозар Петков Стойнов

 

19.  

Аделина Емилова Ангелова

 

20.  

Гюнал Гюнеров Чаушев

 

21.  

Александра Стефанова Бодурова

 

22.  

Радослава Валентинова Петрова

 

23.  

Бейхан Бейсим Якуб

 

24.  

Васфи Юсеин Али

 

25.  

Гергина Николова Борисова

 

26.  

Демир Исайев Демирев

 

27.  

Захари Тодоров Тодоров

 

28.  

Исмаил Осман Ахмед

 

29.  

Джефер Мустафа Хюсейнали

 

30.  

Селвер Лютфи Исмаил

 

31.  

Ресмие Хюсеин Исмаил

 

32.  

Ремзие Зафер Юмерефенди

 

33.  

Мерт Ремзи Бошнак

 

34.  

Неше Хасан Ханджъ

 

35.  

Али Назиф Али

 

36.  

Юсеин Гюнайдън Али

 

37.  

Семиха Азиз Хайрула

 

38.  

Васвие Фами Ходжа

 

39.  

Пемпе Джемилова Хаджиалиева

 

40.  

Аднан Джемилов Юсеинов

 

41.  

Ерай Вахдет Джерах

 

42.  

Гюлназ Салимехмедова Алиева

 

43.  

Ивайло Божидаров Белев

 

44.  

Божанка Валентинова Стоянова

 

45.  

Натали Пламенова Кирилова

 

46.  

Антон Серьожев Спасов

 

47.  

Николай Иванов Александров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения