Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1425-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Петров Антонов – представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу решение № 146 от 15.10.2019 г от 14.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-15-950 от 16.10.2019 г. от Стефан Петров Антонов – представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу решение № 146 от 15.10.2019 г от 14.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Велико Търново е оставила сигнал от Стефан Петров Антонов с вх. № 248 от 14.10.2019 г. без уважение като неоснователен. ОИК – Велико Търново е установила, че липсват доказателства относно твърденията за допуснати нарушени на чл. 182, ал. 1 ИК от лицето Даниел Панов – кандидат за кмет на община Велико Търново, включително и за твърденията за извършена от лицето предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Относно твърдението за нарушения на чл. 187 ИК от централни и местни медии ОИК – Велико Търново се е запознала с приложените към сигнала разпечатки, констатирала е, че не се касае за отразяване на предизборна кампания по смисъла на Изборния кодекс, тъй като в публикацията е изнесена информация само за проведеното събитие – връчване на дипломи във великотърновския филиал на Медицинския университет „Д-р Параскев Стоянов“. ОИК – Велико Търново констатира и че Даниел Панов, който в качеството си на кандидат за кмет, се намира в отпуск, но въпреки това и към настоящия момент съгласно чл. 139 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА все още е действащ кмет до края на мандата – до 25.10.2019 г. включително.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Велико Търново, твърди, че решение № 146 от 14.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново е незаконосъобразно и неправилно и моли Централната избирателна комисия да го отмени, като вместо това уважи подадения сигнал и предприеме законоустановените действия съгласно Изборния кодекс.

Жалбоподателят счита, че макар ОИК – Велико Търново правилно е възприела фактическата обстановка, описана в писмените доказателства, то направените от нея изводи и изведените в решението мотиви са неправилни и незаконосъобразни. Според жалбоподателя призивът за подкрепа или не подкрепа съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК може да бъде изразен по различни начини и това не означава само открито и конкретно посочване на имена на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, но и различни публични прояви на кандидатите, които чрез своите действия или изказвания внушават на избирателя призив за подкрепа. Също така твърди, че доставчиците на медийни услуги всъщност са отразили предизборна кампания, тъй като във всички публикации се цитира изказването на кмета на общината Даниел Панов и са публикувани негови снимки.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея снимков материал, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпилата жалба, която по своето същество е сигнал, от Стефан Петров Антонов ОИК – Велико Търново се е запознала с приложените материали и е констатирала, че присъствието на Даниел Панов на обществено събитие, неорганизирано от никоя политическа партия, не е забранено от изборното законодателство и това не е част от предизборната кампания. Следователно не може да се разглежда хипотезата за нарушение на изборното законодателство, тъй като Даниел Панов е ограничен единствено и само да извършва публична агитация за себе си и да призовава за подкрепа. В конкретния случай няма доказателства, че лицето е извършило предизборна агитация, нито приложените разпечатки, нито при проверка на цитираните сайтове.

Централната избирателна комисия счита, че направените от ОИК – Велико Търново констатации са законосъобразни и отговарят на фактическата обстановка, а твърденията на жалбоподателя за нарушение на чл. 182, ал. 1 и на чл. 187 ИК не са доказани. Централната избирателна комисия потвърждава заключението на ОИК – Велико Търново, че едно лице в качеството си на действащ кмет и кандидат за кмет на община не е задължено да преустанови своя публичен живот, да не се изказва и да не посещава публични мероприятия, различни от предизборни такива. Единствено той има задължението при своите изказвания да се съобразява с нормите на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия приема, че Даниел Панов е присъствал на мероприятие, което не е предизборно и не е организирано от никоя политическа партия и не е извършвал предизборна агитация. Изнесените в цитираните сайтове новини не представляват отразяване на предизборна кампания и съответно не е допуснато нарушение на чл. 187 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Петров Антонов – представляващ Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ПП АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ), ПП ДВИЖЕНИЕ 21), срещу решение № 146 от 15.10.2019 г от 14.10.2019 г. на ОИК – Велико Търново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Велико Търново.

Решението на ОИК – Велико Търново подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново чрез ОИК – Велико Търново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения