Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1424-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Владислав Иванов Попов – представляващ Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георги Миланов за кмет на район „Красна поляна“, срещу решение № 808-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-955 от 16.10.2019 г. от Владислав Иванов Попов – представляващ Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георги Миланов за кмет на район „Красна поляна“, срещу решение № 808-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Столична община. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Столична община единодушно е установила нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс относно агитационни материали на Георги Миланов – кандидат за кмет на район „Красна поляна“, разположени на сграда, намираща се на ул. „Самодивско изворче“ и ул. „Обеля“ на преместваем обект близо до кръстовището на ул. „Самодивско изворче“ и ул. „Алеко Туранджа“, сграда, намираща се на ул. „Спас Вацов“ и ул. „Атанас Кирчев“ и сграда, разположена на бул. „Никола Мушанов“ и ул. „Добротич“. Агитационните материали противоречат на императивното изискване на чл. 183, ал. 2 ИК относно размера на информацията, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Общинската избирателна комисия на основание чл. 186, ал. 1 ИК е указала на кмета на район „Красна поляна“ да премахне или изземе агитационните материали, които са изработени и поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Жалбоподателят оспорва в срок решението на ОИК – Столична община и моли за спиране изпълнението на решението и за неговата отмяна, като навежда доводи, че нормата на чл. 183, ал. 2 ИК е диспозитивна и не предполага задължение. Също така твърди, че ОИК – Столична община не е извършила проверка на място, не е установила нито размера на плаката, нито колко процента от плаката заема надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е в нарушение на Изборния кодекс и иска неговата отмяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост и приложения към нея снимков материал, намира жалбата за неоснователна.

Във връзка с постъпилата жалба, която по своето същество е сигнал, от Володя Петров ОИК – Столична община се е запознала с приложения снимков материал, констатирала е, че заснетите материали са с агитационен характер и макар върху тях да има надпис „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, то той не е разположен в обособено поле и шрифтът, с който е изписан, е значително по-ситен от всички останали надписи на лицевата страна и респективно не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК за размер.

Централната избирателна комисия приема констатациите, направени от ОИК – Столична община, и отхвърля твърденията на жалбоподателя за диспозитивния характер на чл. 183, ал. 2 ИК. Нещо повече, Централната избирателна комисия счита, че цитираната разпоредба е абсолютно задължителна и поставя изисквания всички агитационни материали да съдържат определен текст, с определен размер – не по-малко от 10 % от лицевата площ, като това се отнася не за обособеното поле, в което се намира текстът, а за размера на самия текст.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Владислав Иванов Попов – представляващ Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георги Миланов за кмет на район „Красна поляна“, срещу решение № 808-МИ от 15.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения