Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1424-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Нехат Ниязиев Кантаров, председател на ПП „ДПС” – гр. Тутракан, срещу решение № 185/27.10.2011 г. на ОИК – Тутракан

Постъпила е жалба по факс с вх. № 2486 от 28.10.2011 г. на ЦИК Нехат Ниязиев Кантаров, председател на ПП „ДПС" - гр. Тутракан, срещу решение № 185/27.10.2011 г. на ОИК - Тутракан, за освобождаване на председателите на СИК № 703, 710 и 713. Жалбоподателят твърди, че ОИК - Тутракан, не е постановила решение, чрез което да удостовери цитираните в решение № 185 нарушения на председателите на горепосочените СИК в изборния ден и освобождаването им с мотив „непрецизно преброяване на бюлетините" е извън компетенцията и правомощията на ОИК - Тутракан. Освен жалбата е приложено и самото решение № 185 от 27.10.2011 г. на ОИК - Тутракан.
След разговор с председателя на ОИК - Тутракан, допълнително е изпратено копие на решение № 161 от 23.10.2011 г. на ОИК - Тутракан, и констативен протокол № 5 от 23.10.2011 г. на ОИК - Тутракан. Решение № 161 от 23.10.2011 г. е по повод жалба на председателя на ПП „ГЕРБ" - гр. Тутракан, за нарушения на председателя на изборна секция № 710 в гр. Тутракан и извършената проверка от ОИК. Установените факти са отразени в протокол № 5 от 23.10.2011 г. на комисията, извършила проверката, и в решенията й е записано, че твърдението на жалбоподателя, че председателят продължително време е извън секцията, по думите на охраната и другите членове на СИК, и извършва агитация, на което той отговорил, че само обяснявал на чакащите отвън как да гласуват, показвайки им бюлетините на таблото отвън секцията. Общинската избирателна комисия - Тутракан, с решение № 161 от 23.10.2011 г констатира нарушение на председателя и му отправя забележка, че при повторно констатирано нарушение на ИК от негова страна ще бъде отстранен от заеманата длъжност.
На 24 октомври 2011 г. в ЦИК е постъпила жалба от Димитър Венков Стефанов, кандидат за кмет от ПП „ГЕРБ" - гр. Тутракан, в която се излагат нарушения на СИК № 713 в с. Нова Черна. В жалбата се твърди, че след приключване на изборния ден горепосочената СИК не е съставила правомерно протокол с изборните резултати и след продължително време част от членовете на СИК заедно с непреброените бюлетини и други изборни книжа е напуснала помещението на СИК без съставяне на протокол. Преброяването се е извършило от член на ОИК - Тутракан, без да присъстват дори половината от членовете на СИК № 713 и да се подпишат. Жалбата на ПП „ГЕРБ" е докладвана в ЦИК и е взето решение да се изпрати по компетентност на Административен съд - гр. Силистра.
Аналогично в деня на изборите са правени проверки и отстранявани нередности и в секция № 703 в гр. Тутракан, която се намира непосредствено под помещенията на ОИК - Тутракан, които са отбелязани в общия протокол за протичане на изборния ден, но не са съставяни протоколи на откритите нарушения, тъй като са констатирали, че нарушенията са от непознаване на Изборния кодекс, а не умишлени.
Централната избирателна комисия намира, че от събраните по преписката доказателства не са налице достатъчно данни за извършени нарушения лично от председателите на съответните избирателни комисии, налагащи освобождаването на тези председатели от длъжност. Съществено за хода на изборния процес е осигуряване на безпроблемното протичане на изборния ден.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 185/27.10.2011 г. на ОИК - Тутракан, за освобождаване на председателите на СИК № 703, 710 и 713.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения