Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1422-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 16.09.2019 г. от сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“, представлявано от Орлин Огнянов Балабанов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от удостоверение изх. № 20190918110701 от 2019 г. на Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 568 (петстотин шестдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От приложеното удостоверение на Агенция по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, по ЕИК на сдружението, т. 17а е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от представеното удостоверение на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, за сдружението.

На 16.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 503 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК. За  65 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 503 (петстотин и три) упълномощени представители на сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ за страната.

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Симона Людмилова Сефтерска
2. Милена Кирилова Николова
3. Владислав Георгиев Христов
4. Даниел Юриев Арсов
5. Лена Лозанова Миланова
6. Валентин Насков Ангелов
7. Снежана Тодорова Колева
8. Виолета Генчова Райкова
9. Николета Стоянова Петрова
10. Милена Савева Стойкова
11. Мария Петрова Христова
12. Габриела Ясенова Димитрова
13. Трифон Петков Георгиев
14. Ангел Киров Цветков
15. Сашка  Иванова Георгиева
16. Валентин Боянов Стойков
17. Юлия Генадиева Янева
18. Магделена Любчова Цветкова
19. Лъчезар Иванов Йорданов
20. Антон Савов Стойков
21. Мария Боянова Петрова
22. Надежда Боянова Петрова
23. Румяна Йосифова Попова
24. Боян Стаменов Петров
25. Станислава Методиева Петрова
26. Ивайло Иванов Андонов
27. Евгени Цанков Христов
28. Благородка Асенова Велинова
29. Валентина Василева Динова
30. Георги Димитров Панов
31. Кирил Методиев Йорданов
32. Бойка Владимирова Григорова
33. Росица Димитрова Шербетова
34. Ганка Христова Десподова
35. Красимир Георгиев Стефанов
36. Славка Тодорова Гошева
37. Грозданка Цветанова Венкова
38. Веселина Христова Стефанова
39. Григор Стойнев Треклянски
40. Георги Йорданов Карамфилов
41. Милена Григорова Владимирова
42. Стефчо Димитров Янев
43. Десислава Валентинова Любенова
44. Борислав Митков Гошев
45. Татяна Добринова Апостолова
46. Божидар Мирчев Петров
47. Пламен Димитров Цоцомански
48. Михаела Стефанова Китанова
49. Анка Иванова Спасова
50. Димитрина Първанова Георгиева
51. Силвия Атанасова Стоева
52. Антонио Илиев Габеров
53. Бойка Благоева Андонова
54. Райна Крумова Иванова
55. Александра Павлинова Бегова
56. Ивайло Бориславов Попов
57. Вяра Василиева Клинчарска
58. Илияна Георгиева Николова
59. Георги Бойков Георгиев
60. Маргарита Стойнева Костова
61. Антоанета Венкова Недкова
62. Лилия Василева Радоина
63. Орлин Емилов Иванчев
64. Ясен Емилов Иванчев
65. Веска Добринова Атанасова
66. Сашо Боянов Андонов
67. Емилия Стоянова Постолова
68. Благовестка Благоева Ангелова
69. Димка Боянова Пенева
70. Цветанка Василиева Стояновска
71. Надка Асенова Ангелова
72. Николай Борисов Ангелов
73. Луиза Радкова Раденкова
74. Георги Райчов Велинов
75. Ясен Николаев Ангелов
76. Иван Иванов Андонов
77. Джулия Иванова Андонова
78. Мария Стоянова Иванова
79. Даниел Венциславов Тасков
80. Полина Пламенова Димитрова
81. Ивайло Емилов Минев
82. Илиан Кирилов Христов
83. Борислава Димитрова Манасиева
84. Павлина Димитрова Димитрова
85. Татяна Костадинова Николова
86. Мартин Красимиров Харизанов
87. Василена Росенова Таскова
88. Константин Живков Иванов
89. Светлана Едуардова Михалкова
90. Райчо Драганов Траянов
91. Нонка Крумова Чавдарова
92. Лора Венциславова Йорданова
93. Таня Асенова Николова
94. Сашка Стоянова Асенова
95. Венцислав Йорданов Асенов
96. Станислав Василев Стойнев
97. Теменужка Младенова Спасова
98. Кристин Кирилова Иванова
99. Илия Любенов Стоянов
100. Цветелина Георгиева Георгиева
101. Павлина Първанова Атова
102. Красимира Богданова Митова
103. Димитър Иванов Георгиев
104. Диана Венциславова Кирилова
105. Румяна Богданова Митова
106. Георги Емилов Точев
107. Ангел Христов Велинов
108. Фиданка Благоева Чавдарова
109. Гергана Димитрова Иванова
110. Светла Василева Иванова
111. Любомир Ставрев Костадинов
112. Евелина Тончева Миланова
113. Веска Асенова Зашева
114. Красимир Христов Николов
115. Първолета Димитрова Сотирова
116. Милена Емилова Маркова
117. Димитър Иванов Стоилов
118. Копринка Иванова Стоименова
119. Мая Борисова Велинова
120. Веска Андонова Славова
121. Десислава Валентинова Стоилкова-Ангелова
122. Милена  Иванова Костадинова
123. Гергана  Иванова Костадинова
124. Алекс Георгиев Васев
125. Николай  Михайлов Колев
126. Мариана Стойнева Илиева
127. Диана Божидарова Таскова
128. Пламен Бисеров Стоименов
129. Памела Евгениева Димитрова
130. Диляна Богомилова Николова
131. Елена Кирилова Евтимова
132. Мария Петрова Атанасова
133. Сергей Филев Еленков
134. Мариана Кирилова Йосева
135. Катя Иванова Дойчинова
136. Руска Георгиева Вачева
137. Десислава Ангелова Василева
138. Милена Томова Еленкова
139. Теменужка Георгиева Василева
140. Васил Григоров Стоименов
141. Елена Страхилова Павлова - Парлапанска
142. Георги Александров Атанасов
143. Вергиния Славева Славова
144. Фанка Тодорова Кръстева
145. Василка Темелакиева Михайлова
146. Димитър Георгиев Стоянов
147. Лиляна Драгомирова Ангелова
148. Огняна Валериева Панева
149. Росица Стойнева Борисова
150. Ирена Йорданова Андонова
151. Велизара Георгиева Христова
152. Венцислав Любчов Стоянов
153. Анелия Цекова Димитрова
154. Мария Боянова Величкова
155. Елена Михайлова Дюлгерска
156. Василка Асенова Цекова
157. Маргарита Симеонова Панайотова
158. Блага Костадинова Панайотова
159. Илияна Кирилова Христова
160. Анна Младенова Заркова
161. Емилия Дойчова Паунова
162. Гюлка Георгиева Катришка
163. Славия Григорова Йорданова
164. Цветанка Стоянова Йорданова
165. Мария Благоева Жекова
166. Офелия Георгиева Андреева
167. Орлин Огнянов Балабанов
168. Татяна Василева Иванова
169. Ясен Венциславов Димитров
170. Радка Асенова Проданова
171. Анна Пламенова Стойнева
172. Лидия Йорданова Бързачка
173. Красимира Петкова Филипова
174. Кирил Любомиров Кръстев
175. Людмил Иванов Виячев
176. Йорданка Миланова Порожанова
177. Теменужка Борисова Митева
178. Даниела Димитрова Младенова
179. Евгения Христова Николова
180. Снежанка Цветанова Йорданова
181. Райна Манолова Стефанова
182. Антоанина Андонова Велкова
183. Росица Боянова Иванова
184. Бойчо Огнянов Камберски
185. Даниела Иванова Виячева
186. Радослав Бойчов Андонов
187. Силвия Николова Манова
188. Илонка Димитрова Попова
189. Димитрина Димитрова Кацарска
190. Гергана Добринова Спиридонова
191. Валя Георгиева Рангелова
192. Даниела Димитрова Янчева
193. Мая Петрова Момчилова
194. Милен Райчов Николов
195. Деяна Светославова Иванова
196. Венета Асенова Лазова
197. Гергана Александрова Миланова
198. Снежка Иванова Димитрова
199. Николай Николаев Костадинов
200. Мария Емилова Кюркчиева - Добрева
201. Душко Стефанов Добрев
202. Теменужка Асенова Георгиева
203. Симеон Гаврилов Василев
204. Елмира Тончева Ненова
205. Василка Иванова Пилева
206. Галя Ясенова Иванова - Палаханска
207. Иван Василев Сеферски
208. Алберто Димитров Боянов
209. Димитър Боянов Коцев
210. Йордан Кирилов Цветков
211. Кирил Димитров Пашев
212. Марияна Иванова Иванова
213. Алекс Мартинов Манолов
214. Евелина Кирилова Николова
215. Ралица Георгиева Костова
216. Даяна Стефанова Георгиева
217. Красимир Владимиров Ризов
218. Стефан Георгиев Стефанов
219. Гергана  Георгиева Стоянова
220. Мария Георгиева Митева
221. Росен Иванов Стойчев
222. Даниела Драганова Борисова
223. Живко Дончов Грозданов
224. Кирил Георгиев Кирилов
225. Анелия Ганчова Младенова
226. Ива Сашкова Барутчийска
227. Теменужка Кирилова Григорова
228. Снежинка Борисова Стойкова
229. Радослав Валентинов Атанасов
230. Румяна Йорданова Николова
231. Райчо Петров Стойков
232. Роза Георгиева Базовичка
233. Теменужка Атанасова Карпузова
234. Василена Василева Паунова
235. Пламен Евгениев Тодоров
236. Теодора Цветанова Георгиева
237. Георги Димитров Георгиев
238. Таня Валентинова Николова
239. Лиляна Иванова Захариева
240. Надежда Кирилова Димитрова
241. Манол Атанасов Гинчев
242. Росен Миланов Шопски
243. Йорданка Цанкова Митова
244. Снежанка Стефанова Христова
245. Даниела Стефанова Георгиева
246. Рада Георгиева Китанова
247. Силвия Руменова Каралийска
248. Радослав Христов Димитров
249. Александра Василева Станоева
250. Даниела Боянова Владимирова
251. Владислав Василев Станоев
252. Соня Драганова Димитрова
253. Светослава Огнянова Ангелова
254. Снежка Петрова Шишовска
255. Венета Симеонова Крумова
256. Камелия Емилова Николова
257. Емилия Димитрова Иванова
258. Величка Георгиева Лилова
259. Богомил Атанасов Лилов
260. Елеонора Николайчова Борисова
261. Георги Симеонов Гошев
262. Нина Янкова Михайлова
263. Бисер Райчов Георгиев
264. Олег Валериев Николов
265. Здравко Симеонов Иванов
266. Даниела Кирилова Гоцева
267. Росен Василев Любенов
268. Елена Вангелова Пачова
269. Даниел Стоянов Пачов
270. Даниела Стоянчова Чамова
271. Катя Йорданова Колева
272. Елисавета Христова Борумлиева
273. Тонка Давидкова Стоева
274. Татяна Кирилова Младенова
275. Тони Христов Пенев
276. Вержиния Кирилова Стоичкова
277. Катерина Йорданова Вучкова
278. Геновева Венева Ненова
279. Снежинка Георгиева Костадинова
280. Ива Тончева Христова
281. Мариана Димитрова Миленова
282. Теодора Руменова Стоянова
283. Радослав Пламенов Миленов
284. Мартин Василев Мирчев
285. Детелина Райчова Маринкова
286. Весела Ванева Василиева-Георгиева
287. Доротея Емилова Велинова
288. Даниела Тонева Александрова
289. Пламен Венциславов Попов
290. Росен Славчев Карабельов
291. Детелин Златков Иванов
292. Елена Манолова Тодорова
293. Зоя Христова Борисова
294. Гергана Георгиева Стоичкова
295. Даниела Иванова Стоянова
296. Красимира Райчова Йорданова
297. Владимир Славчов Йорданов
298. Симеонка Симеонова Монова
299. Даниела Димитрова Стоичкова
300. Стойна Добринова Иванова
301. Никола Иванов Иванов
302. Бойко Красимиров Георгиев
303. Анелия Методиева Драганова
304. Софка Михайлова Терзийска
305. Теменужка Георгиева Йорданова
306. Венка Кирилова Лютова
307. Надежда Кирилова Методиева
308. Андон Славчев Гуглев
309. Атанаска Василева Кенова
310. Мирослава Радославова Христова
311. Весела Сашкова Гюндерска
312. Галя Бориславова Пешева
313. Живко Крумов Михайлов
314. Миланка Димитрова Антова
315. Даниела Кирилова Георгиева
316. Анка Методиева Аджийска
317. Светла Иванова Сиракова
318. Борислав Асенов Костов
319. Валентин Димитров Богданов
320. Соня Георгиева Яначкова
321. Стоил Стоянов Йосифов
322. Светослав Огнянов Васев
323. Роза Тончева Тасева
324. Камен Иванов Велинов
325. Либе Пенев Тасев
326. Валентин Стойчов Колев
327. Величка Боянова Атанасова
328. Георги Владимиров Станойков
329. Васил Стоилов Петров
330. Венцислав Стоянов Иванов
331. Илияна Георгиева Кирилова
332. Методи Симеонов Христов
333. Теодоси Станойков Петров
334. Георги Бориславов Спасов
335. Радостина Венкова Велинова-Георгиева
336. Антонио Валентинов Точев
337. Костадин Божиков Гинов
338. Илза Борисова Дебърлийска
339. Гергана Миткова Борисова
340. Валери Бориславов Стоименов
341. Гергана Христова Кочева
342. Елена Атанасова Иванова
343. Галина Йорданова Гаджинова
344. Росен Валентинов Костадинов
345. Зорница Кирилова Иванова
346. Итко Александров Манчев
347. Елена Борисова Манова
348. Габриела Йорданова Миткова
349. Христо Красимиров Давидков
350. Борислав Красимиров Иванов
351. Анелия Валентинова Василева
352. Даниела Йорданова Сергиева
353. Мирослав Димитров Славов
354. Райка Драганова Митова
355. Диана Методиева Димитрова
356. Алексей Райчов Манов
357. Радостин Росенов Димитров
358. Цветелина Йорданова Димитрова
359. Ивайло Василев Йорданов
360. Драгомир Асенов Дебърлийски
361. Йордан Зафиров Станков
362. Мариана Петрова Георгиева
363. Любка Боянова Любенова
364. Невяна Димитрова Сотирова
365. Александър Василев Радоин
366. Галя Недялкова Балева
367. Огнян Драганов Ангелов
368. Миглена Янчева Иванова
369. Павлина Костадинова Костова
370. Силвия Иванова Костадинова
371. Тодорка Павлова Николова
372. Александър Ивайлов Васев
373. Ганка Александрова Дръвничка
374. Николай Янчов Цветанов
375. Зорница Кирчова Стоянова
376. Стоян Петров Стоянов
377. Албена Йорданова Александрова
378. Анелия Страхилова Кирилова
379. Божидар Красимиров Иванов
380. Цветелина Димитрова Миланова
381. Недка Тодорова Илиева
382. Румяна Стоилова Тренева
383. Венка Генчова Григорова
384. Васил Маринов Джагалов
385. Станислава Малинова Петрова
386. Славяна Василева Симеонова
387. Георги Йорданов Точев
388. Кристина Йорданова Димитрова
389. Димитър Божилов Андонов
390. Елена Методиева Каракашка
391. Светослав Трънков Траянов
392. Красимир Симеонов Андонов
393. Георги Иванов Миладинов
394. Камен Митков Стоянов
395. Милена Георгиева Иванова
396. Александра Юлианова Кирилова
397. Иванка Рафаилова Стойнева
398. Мариян Петров Иванов
399. Ралица Ивайлова Данчова
400. Бойко Валентинов Карамфилов
401. Ивона Иванова Куртева
402. Маргарита Александрова Стоянова
403. Илиана Методиева Калинчева
404. Марина Даниелова Иванова
405. Оля Петрова Тодорова
406. Венета Василева Вълева
407. Александра Емилова Симеонова
408. Марияна Йосифова Петрова
409. Мария Димитрова Димитрова
410. Диана Георгиева Чифличка
411. Кирил Зафиров Петров
412. Светла Йорданова Стоименова
413. Емилия Спасова Коцева
414. Веско Методиев Петров
415. Веселин Александров Харалампиев
416. Никол Веселинова Харалампиева
417. Бисер Христов Ангелов
418. Деница Руменова Борисова
419. Васил Методиев Стоименов
420. Александър Крумов Светославов
421. Денислав Любомиров Христов
422. Румен Георгиев Божков
423. Васил Славчев Димчев
424. Йордан Миладинов Настов
425. Радослав Кирилов Христов
426. Даниела Василева Алексова
427. Николай Пламенов Димитров
428. Валентина Георгиева Йорданова
429. Елица Венцеславова Стойнева
430. Димитър Антонов Димитров
431. Емилия Симеонова Георгиева
432. Венета Петрова Шопова
433. Димитър Бориславов Димитров
434. Гергана Крумова Манова
435. Елена Живкова Укалска
436. Борянка Миланова Миланова
437. Вяра Стоянова Симеонова
438. Снежанка Костова Георгиева
439. Каменка Александрова Каменова
440. Славянка Владиславова Скопцова
441. Стефанка Стоева Бойкова
442. Георги Кирилов Симеонов
443. Любка Александрова Арсова
444. Слави Георгиев Савов
445. Здравка Сотирова Таскова
446. Йордан Борисов Джагалов
447. Венета Иванова Христова
448. Галина Василева Стойчева
449. Елка Ангелова Тодорова
450. Елеонора Тодорова Илиева
451. Диана Иванова Димитрова
452. Антоанета Петрова Георгиева
453. Диана Стефанова Мицова
454. Венета Александрова Пейчева
455. Николай Георгиев Николов
456. Йорданка Василева Манчева
457. Иван Симеонов Костадинов
458. Венета Рангелова Терзийска
459. Драгомира Драганова Любенова
460. Снежана Добринова Богданова
461. Антоанета Тончова Василиева
462. Валентина Иванова Анастасова
463. Василка Веселинова Дяволска
464. Здравина Григорова Славчева
465. Василка Георгиева Тупанкова
466. Силвия Димитрова Пенева
467. Евелина Георгиева Димитрова
468. Кирилка Димитрова Христова
469. Антоанета Василева Чивийска
470. Валентин Иванов Георгиев
471. Димитър Венциславов Стоянов
472. Камелия Трайкова Ангелова
473. Жана Райчова Алексова
474. Николина Емилова Ананиева
475. Васил Димитров Стоименов
476. Нели Александрова Велинова
477. Венета Стойнева Къртева
478. Цветислава Христова Къртева
479. Силвия Божидарова Мотикарова
480. Митко Йорданов Манов
481. Теодора Любенова Шопова
482. Емил Владимиров Стойчев
483. Василен Крумов Димитров
484. Георги Антонов Балтийски
485. Васил Петров Бучков
486. Валери Емилов Манасиев
487. Васил Йорданов Стоев
488. Албена Велева Матуска
489. Антоанета Асенова Атанасова
490. Маргарита Златева Панайотова
491. Николай Любомиров Матуски
492. Светлана Георгиева Веселинова
493. Павел Михайлов Велков
494. Таня Радкова Попова
495. Гюра Методиева Андонова
496. Павел Иванов Георгиев
497. Цветанка Атанасова Павлова
498. Димитър  Точев Тасков
499. Лалка Добринова Станчева
500. Атанас Огнянов Василев
501. Емилия Христова Каладжиева
502. Венелина Николова Граховска
503. Антон Кирилов Йорданов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения