Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1422-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, назначена с Решение № 289-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-799/29.10.2011 г. от Михаил Петров Михайлов - областен координатор на ПП „Атака", за промени в ОИК - Стара Загора, област Стара Загора. Предлага се на мястото на члена на комисията Диана Ценкова Иванова да бъде назначен Станислав Василев Василев. Към предложението са приложени: молба от Диана Ценкова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от предложение; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Станислав Василев Василев; пълномощно на името на Михаил Петров Михайлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 22 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения