Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1421-МИ
София, 17 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Европейски проекти“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 от 16.10.2019 г. от сдружение „Европейски проекти“, представлявано от Валентин Валентинович Гиясбейли, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от удостоверение от 9 септември 2019 г. на Бургаски окръжен съд ф.д. № 2485/2007 г., удостоверяващо актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени на партидата до последното съдебно решение № 2485/2007 г. от 16.12.2014 г. на сдружение „Европейски проекти“;

- пълномощно от 02.10.2019 г. от Валентин Валентинович Гиясбейли – председател на УС, в полза на Мария Венцеславова Тенчева;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 102 (сто и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на 102 изрично упълномощени от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От приложеното удостоверение от 9 септември 2019 г. на Бургаски окръжен съд ф.д. № 2485/2007 г., удостоверяващо актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени на партидата до последното съдебно решение № 2485/2007 г. от 16.12.2014 г. на сдружение „Европейски проекти“ е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

На 16.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 102 лица, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Европейски проекти“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 85 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, за 17 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Европейски проекти“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 85 (осемдесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Европейски проекти“ за страната, както следва:

        №

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1.     

Симеон Янков Недялков

2.     

Емилия Йорданова Йорданова

3.     

Еленка Стоянова Бодурова

4.     

Елена Христова Генчева

5.     

Маргарита Христова Вълкова

6.     

Стоянка Николова Русева

7.     

Иванка Янкова Янакиева - Грудова

8.     

Мария Неделчева Гешева

9.     

Лиляна Костадинова Бакърджиева

10.  

Георги Христов Деркозлиев

11.  

Станка Петкова Шперова

12.  

Бина Маркова Бакалова

13.  

Димитър Миленов Диков

14.  

Гергана Апостолова Мавродиева

15.  

Николета Михайлова Михайлова

16.  

Димка Стефанова Милева

17.  

Джена Иванова Камбурова

18.  

Иванка Георгиева Чобанова

19.  

Денка Стоянова Касърова

20.  

Минка Миланова Петкова

21.  

Симона Георгиева Георгиева

22.  

Недялка Иванова Стоянова

23.  

Яни Георгиев Митрев

24.  

Стойка Кирилова Неделчева

25.  

Щиляна Стойчева Шопова

26.  

Георги Кирилов Тодоров

27.  

Михаил Атанасов Михайлов

28.  

Диляна Стефчева Михайлова

29.  

Зекие Хюсеинова Мехмедова

30.  

Иван Ангелов Георгиев

31.  

Ненка Младенова Сербезова

32.  

Желязко Христов Джендов

33.  

Йовка Неделчева Стоянова

34.  

Добринка Николова Генова

35.  

Дафинка Кръстева Стамболиева

36.  

Радка Костова Бинева

37.  

Минка Лекова Митрева

38.  

Божана Недкова Колева

39.  

Теодора Белинова Малчева

40.  

Дора Иванова Ганева

41.  

Димитър Андонов Кършалиев

42.  

Веселина Георгиева Кирякова

43.  

Красимир Стефанов Стоянов

44.  

Костадин Колев Христов

45.  

Ванеса Тоткова Иванова

46.  

Събка Маринова Господинова

47.  

Любомира Руменова Илиева

48.  

Мария Георгиева Горова

49.  

Дияна Сашева Андонова

50.  

Елена Николова Минева

51.  

Верка Георгиева Матева

52.  

Златка Тодорова Георгиева

53.  

Янка Събева Костова

54.  

Наска Ангелова Балацура

55.  

Силва Паскалева Добрева

56.  

Димитър Николов Михалев

57.  

Динко Вътев Йотов

58.  

Елена Руменова Пейчева

59.  

Даниел Руменов Тенев

60.  

Валентина Николаева Димитрова

61.  

Плума Стоянова Карачорбаджиева

62.  

Керка Иванова Ташева

63.  

Кръстиана Петрова Райнова

64.  

Йорданка Николова Генова

65.  

Живко Иванов Кръстев

66.  

Белина Иванова Бенчева

67.  

Йорданка Георгиева Пеева

68.  

Надежда Атанасова Стоева

69.  

Илияна Иванова Казлачева

70.  

Мара Илиева Лазарова

71.  

Мария Николова Бонева

72.  

Росица Николова Митева

73.  

Нина Павлова Богданова

74.  

Маргарита Панайотова Байчева

75.  

Десислава Василева Митева-Паскалева

76.  

Йорданка Гочева Петрова

77.  

Любомир Димитров Касидов

78.  

Желязка Неделчева Стоева

79.  

Елена Ангелова Тодорова

80.  

Атанаска Стоянова Тодорова

81.  

Джесика Диянова Стоева

82.  

Диян Малчев Стоев

83.  

Бойко Илиев Алексиев

84.  

Тина Илиева Илиева

85.  

Васил Йовчев Паунов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2495-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2494-МИ / 25.09.2023

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2493-МИ / 25.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения