Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1421-МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ”, срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен

Постъпила е жалба с вх. № 2174 от 23.10.2011 г. на ЦИК от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен.
Към жалбата са приложени: копие от решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен; копие от снимков материал; копие от жалба от Веселин Методиев Петров, председател на Националния изборен щаб на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" до ЦИК, до министъра на отбраната на Република България и до ОИК - Сливен.
Към преписката е приложено и становище от Аню Ангелов, министър на отбраната на Република България.
С депозираната жалба от 20.10.2011 г. до ОИК - Сливен Веселин Методиев твърди, че БСП издава и разпространява агитационни материали и плакати, в които кандидатът за кмет Кольо Милев е с парадна униформа на генерал от Българската армия, с ясно видими генералски пагони и парадна шапка. Според жалбоподателя това представлява нарушение на Конституцията на Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Изборния кодекс. Моли се за предприемане на действия за незабавно премахване на всички агитационни материали, изобразяващи Кольо Милев с военна униформа и отличителни знаци на офицер, както и да бъде наложена санкция на БСП.
Общинската избирателна комисия в община Сливен, област Сливен е извършила проверка и е констатирала, че действително кандидатът за кмет Кольо Милев е изобразен в агитационните материали с униформа на генерал от Българската армия и парадна шапка. Със свое решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. ОИК - Сливен, е оставила без уважение жалбата на Веселин Методиев Петров в качеството му на Председател на националния изборен щаб на ПП „Демократи за силна България", като е приела, че не е компетентна да разглежда и да се произнася по нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комисията е приела, че възможността определен кандидат да избере какво точно облекло да използва при представянето си в агитационните материали е включена в правото му на свободно изразяване по време на предизборната кампания.
С жалбата срещу решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен се иска от ЦИК да отмени решението и вместо него да постанови друго по същество, с което да се разпореди премахване на агитационните материали и налагане на съответна санкция.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима и основателна. Съгласно Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, изрично е определено, че офицерите от резерва могат да носят униформа на официални празници, при спазване на изискванията на устава, като при носенето на униформените облекла поставят знака за принадлежност към рода войска - знак за принадлежност към „резерва" във формата на буквата „Р". Уставът за войсковата служба на въоръжените сили на Република България е нормативен акт по прилагането на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България относно правилата за носенето на униформа от пенсионираните военнослужещи.
Обжалваното решение на ОИК - Сливен следва да бъде отменено и да бъдат изпълнени изискванията на чл. 134 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 394-МИ от 20.10.2011 г. на ОИК в община Сливен, област Сливен.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Сливен, област Сливен, да изпълни разпоредбата на чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс.
ЗАДЪЛЖАВА ОИК в община Сливен, област Сливен, незабавно да уведоми ЦИК за предприетите действия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения