Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1420-НС
София, 14 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6/6-3 от 14.09.2022 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, представлявано от Йордан Димитров Янакиев, чрез Габриела Георгиева Милчева, регистрирана с Решение № 1365-НС от 2 септември 2022 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Габриела Георгиева Милчева;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.

В заявленията и в списъците на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 14 (четиринадесет ) лица.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1235-НС от 11 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Лиляна Костадинова Кочева

 

2.

Александър Демчев Мечев

 

3.

Любомир Костадинов Георгиев

 

4.

Цветомир Андреев Маринов

 

5.

Ралица Калоянова Николова

 

6.

Ивелина Колева Колева-Гачева

 

7. 

Снежанка Колева Бургуджиева

 

8.

Дарина Емилова Георгиева

 

9.

Емил Стайков Димитров

 

10.

Мариана Йонкова Костадинова

 

11.

Огнян Йорданов Костадинов

 

12.

Цветомир Ангелов Цветанов

 

13.

Александър Йорданов Димитров

 

14.

Теодор Давидов Тодоров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения