Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1420-МИ
София, 27 януари 2015 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Постъпило е заявление Приложение № 41-МИ от изборните книжа от политическа партия „ГЕРБ", подписано от представляващия и председател на партията Бойко Методиев Борисов, чрез пълномощника Цветомир Петров Паунов, заведено под № 1 на 26 януари 2015 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.01.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 с-в, по ф.д. № 1545/2007 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-5 от 20.01.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. и пълномощно № КО-Г-004 от 24.01.2015 г. в полза на Цветомир Петров Паунов.

Политическа партия „ГЕРБ" е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. с Решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ГЕРБ" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 469, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1401-МИ от 15 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „ГЕРБ" за участие в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, насрочени на 15 март 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения