Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
София, 26 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 7 на 26 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от 19.05.2021 г. между партия „Българска социалистическа партия“, партия „Нова зора“, партия „Комунистическа партия на България“, партия „Политически клуб „Екогласност“ и партия „Политически клуб „Тракия“ за създаване на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Корнелия Петрова Нинова – председател.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „НОВА ЗОРА“, издадено на 17.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 12.05.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.

7. Удостоверение № 48-00-687 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Удостоверение № 48-00-677 от 19.05.2021 г. на Сметната палата на партия „НОВА ЗОРА“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

9. Удостоверение № 48-00-643 от 18.05.2021 г. на Сметната палата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

10. Удостоверение № 48-00-725 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

11. Удостоверение № 48-00-693 от 20.05.2021 г. на Сметната палата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.

12. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

14. Образец от подписа на представляващия партия „НОВА ЗОРА“.

15. Образец от подписа на представляващия партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

16. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.

17. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

18. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

19. Образец от печата на партия „НОВА ЗОРА“.

20. Образец от печата на партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“.

21. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ЕКОГЛАСНОСТ“.

22. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

23. Удостоверение изх. № 3501-20-00205/18.05.2021 г. от „Банка ДСК“ АД – Бизнес Зона МСП, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

24. Вносна бележка от „Банка ДСК“ АД от 19.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

25. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

26. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и Раздел V, т. 27 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г.

Налице са изискванията на чл. 139-141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК, Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения