Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 142-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 6, чл. 23, чл. 25, ал. 2 и ал. 4, чл. 26, ал. 2, чл. 27 – чл. 30, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 и ал. 3, изр. второ, чл. 43 – чл. 45, чл. 350, ал. 2, чл. 352, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2, чл. 359, чл. 362 и § 1, т. 2, буква „б“ от Допълнителните разпоредби от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат само тези граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са вписани в част ІІ на избирателните списъци и отговарят на следните изисквания:

- навършили са 18 години към изборния ден;

- не са поставени под запрещение;

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- живели са най-малко 60 дни през последните три месеца в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз;

- не са лишени от правото да избират в държавата – членка на Европейския съюз, на която са граждани.

2. Гласуването на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, се извършва въз основа на част ІІ на избирателните списъци.

3. Всеки избирател може да бъде вписан само в един избирателен списък по адреса на неговото продължително или постоянно пребиваване, включително в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, в списък в лечебно заведение или специализирана институция за предоставяне на социални услуги, или в списък в местата за лишаване от свобода или задържане, или на плавателен съд под българско знаме.

4. Списъците се изготвят на български език.

ІІ. Компетентни органи за съставяне на част ІІ на избирателните списъци

5. Част ІІ на избирателните списъци се съставя от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината/района/кметството или кметския наместник, както и от секретаря на общината/района.

6. Част ІІ на избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения.

7. Част ІІ на избирателните списъци на плавателни съдове под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

ІІІ. Съдържание и съставяне на част ІІ на избирателните списъци

8. Част ІІ на избирателните списъци се съставя по адреса на постоянно или продължително пребиваване.

9. Част ІІ на избирателните списъци съдържа следните графи:

- „№“ (пореден номер на избирателя в списъците);

- „Име“ (имената на избирателя според документа за самоличност);

- „Гражданство“;

- „Адрес на пребиваване“;

- „Личен номер“ (попълва се от СИК);

- „Документ за самоличност“ (видът и номерът на документа се попълват от СИК);

-„№ на удостоверението за пребиваване“ и дата на регистрация“ (попълва се от СИК);

- „Подпис на избирателя“;

- „Забележки“

Имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, се вписват по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.

10. В част ІІ на избирателните списъци се вписват имената на тези граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които не по-късно от 40 дни преди изборния ден (15 април 2019 г.) са подали до общинската администрация по адреса на постоянното или продължителното си пребиваване декларация (Приложение № 11-ЕП от изборните книжа), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

11. С декларацията си по чл. 359, ал. 1 ИК (Приложение № 11-ЕП от изборните книжа) гражданинът на друга държава – членка на Европейския съюз:

11.1. изразява изрично желанието си да бъде вписан в избирателен списък за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България;

11.2. декларира наличието на изискванията на чл. 350, ал. 2 ИК;

11.3. декларира данните от личната си карта или паспорт на латиница съгласно т. 10 от декларацията – Приложение № 11-ЕП;

11.4. декларира, че му е известна наказателната отговорност по чл. 313 НК;

11.5. дава съгласие личните му данни да бъдат използвани във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

12. В част ІІ на избирателните списъци се вписват служебно от органа по чл. 23, ал. 1 ИК имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация по чл. 359, ал. 1 ИК и са били включени в част ІІ на избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., и не са загубили статута на постоянно или продължително пребиваващи.

Тези лица не подават нов заявление – декларация (Приложение № 11 от изборните книжа).

13. Лицата по т. 12 подават ново заявление – декларация по чл. 359, ал. 1 ИК само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

14. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК преди да извърши вписване на гражданина на друга държава – членка на Европейския съюз въз основа на декларации от предходни години отправя запитване до:

а) дирекция „Миграция“ в МВР дали има промяна в статута на лицето като постоянно или продължително пребиваващ;

б) в Министерството на правосъдието, в дирекция „Изтърпяване на наказанието“ – дали лицето не изтърпява наказание „Лишаване от свобода“.

Извършва служебна проверка дали лицето не е поставено под запрещение пред съответния орган.

15. Декларациите на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, се съхраняват за следващите избори з членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация. Под съхранение за следващите избори се разбира до приключване на проверките за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК на следващите избори.

16. Имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да бъдат включени в част ІІ на избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателните списъци в местата за лишаване от свобода и задържане и на плавателни съдове под българско знаме само ако преди това са подали декларацията по чл. 359, ал. 1 ИК и са били включени в част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ІV. Отпечатване, обявяване и публикуване на част ІІ на избирателните списъци

17. Част ІІ на избирателните списъци се отпечатват от ГД „ГРАО“ в МРРБ. За целта кметовете на общини изпращат данните от част ІІ на избирателните списъци за автоматизираното отпечатване не по-късно от 35 дни преди изборния ден (20 април 2019 г.).

18. Органите по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден (25 април 2019 г.) изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на Централната избирателна комисия. Прилага се и списък с имената на избирателите на съответния език, така както са изписани в личната карта или паспорта.

19. Централната избирателна комисия изпраща незабавно до компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателните списъци.

20. Част ІІ на предварителните избирателните списъци се обявява от органа по чл. 23, ал. 1 ИК не по-късно от 25 дни преди изборния ден (30 април 2019 г.) в района на съответната избирателна секция и се публикуват на интернет страницата на общината.

Отстраняване на непълноти и грешки в част ІІ на избирателните списъци. Заличаване

1. След обявяване на част ІІ на предварителните избирателни списъци всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, допуснати спрямо него с писмено заявление (Приложение № 9-ЕП от изборните книжа).

2. Заличаването от част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се извършва въз основа на заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 10-ЕП от изборните книжа).

3. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок от два дни и се произнася с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място.

4. Решението на кмета или кметския наместник подлежи на обжалване пред съответния административен съд в срок от два дни от обявяването му.

5. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета или кметския наместник и се произнася с решение в срок от два дни от получаването й.

6. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения