Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1419-ПВР/МИ
София, 29 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-797/28.10.2011 г. от Николай Илиев Таков - упълномощен представител на коалиция „Синята коалиция", за промени в ОИК - Мизия, област Враца. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Даниела Симчова Цековска да бъде назначен Теодоси Петков Барбазов. Към предложението са приложени: молба от Даниела Симчова Цековска за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Теодоси Петков Барбазов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Мизия, област Враца, Даниела Симчова Цековска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Мизия, област Враца, Теодоси Петков Барбазов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения