Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1418-МИ
София, 16 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП ВОЛЯ чрез упълномощения представител Грета Йорданова Минчева, срещу решение № 183 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-166\2 от 14.10.2019 г. от ПП ВОЛЯ чрез упълномощения представител Грета Йорданова Минчева, срещу решение № 183 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище, с което е назначила съставите на СИК на територията на община Търговище.

Жалбоподателят ПП ВОЛЯ чрез упълномощения си представител твърди, че с Решение № 1307-МИ от 07.10.2019 г. ЦИК е върнала административната преписка на ОИК – Търговище за ново произнасяне, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението и е отменила решение № 180 от 30.09.2019 г. на ОИК – Търговище, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии. В жалбата се приема, че при постановяване на своето решение ОИК – Търговище следва да изясни спорните ситуации в шест секционни избирателни комисии, а именно: № 253500071 (с. Кръшна), № 253500073 (с. Лиляк), № 253500066 (с. Здравец), № 253500061 (с. Горна Кабда), № 253500079 (с. Мировец) и № 253500049 (с. Алваново).

Заявява се, че в хода на консултациите от името на ПП ВОЛЯ е заявено желание да се запази разпределението на ръководните позиции в СИК, както са били за изборите за Европейски парламент, в частност ПП ВОЛЯ да получи ръководни позиции в секциите в с. Алваново и с. Горна Кабда. Изразява се мнение, че решение № 183 от 11.10.2019 г. е незаконосъобразен акт по същество и моли същото да бъде отменено.

В становище № МИ-10-162 от 16.10.2019 г. председателят на ОИК – Търговище сочи, че от ПП ВОЛЯ е изразено несъгласие с предоставеното ръководно място на партията в СИК № 73 и е поискано предоставяне на такова и в СИК № 66. Твърди се, че съставите на секционните избирателни комисии са назначени отново в изпълнение на указанията на ЦИК, дадени с Решение № 1307-МИ от 07.10.2019 г.

Като се запозна с всички относими документи, съдържащи се в административната преписка, Централната избирателна комисия намира, че жалбите са допустими, подадени са в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лица с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване.

Оспореното решение № 183 от 11.10.2019 г. е прието в изпълнение на Решение № 1307-МИ на ЦИК от 07.10.2019 г. и на основание предложение за назначаване на СИК в община Търговище от кмета на община Търговище с вх. № 100 от 26.09.2019 г. при ОИК.

С решение № 19 от 13.09.2019 г. общинската избирателна комисия е определила за ПП ВОЛЯ - 19 броя в ръководствата на секционните избирателни комисии в общината.

С оспореното решение е назначен заместник-председател за ПП ВОЛЯ в секция № 253500073 (с. Лиляк), с което представителите на ПП ВОЛЯ са достигнали определения в решение № 19 от 13.09.2019 г. брой от 19 представители.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема жалбата на ПП ВОЛЯ за неоснователна по следните съображения:

При постановяване на оспореното решение ОИК – Търговище е действала при условията на чл. 91, ал. 12 от ИК – при оперативна самостоятелност, тъй като не е постигнато съгласие на преговорите при кмета на общината.

Обстоятелството, че назначеният 19-ти представител на ПП ВОЛЯ в ръководствата на СИК е в СИК № 73, а не в СИК № 66 е ирелевантно, тъй като общинската избирателна комисия при условията на чл. 91, ал. 12 ИК има право да прецени в кои секции да предостави определения с решение № 19 брой.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от ПП ВОЛЯ чрез упълномощения представител Грета Йорданова Минчева, срещу решение № 183 от 11.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Търговище.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Търговище.

Решението на ОИК – Търговище подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище чрез ОИК – Търговище в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения